ÚJD SR

Česká republika
V dňoch 20. a 21. novembra 2007 sa uskutočnilo dvojstranné stretnutie dozorov na základe vládnej zmluvy o výmene informácií a spolupráci. Na rokovaní si experti vymenili informácie o skúsenostiach z dozoru prevádzky JZ za ostatné obdobie. Kľúčové zo strany slovenského dozoru boli informácie o rozhodnutí SE, a. s., dostavať 3. a 4. blok AE v Mochovciach. Význam úzkej vzájomnej spolupráce podčiarkuje aj skutočnosť, že predsedníčka SÚJB je momentálne predsedníčkou Asociácie západoeurópskych jadrových dozorov (WENRA).Poľská republika

Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v poľskej Krynici v dňoch 21. až 23. augusta 2007. Účastníci si vymenili informácie o aktivitách dozorov a partnerských organizácií v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Slovenská delegácia rokovanie využila na informovanie poľskej strany o aktuálnom vývoji v oblasti jadrovej energetiky s dôrazom na dostavbu AE Mochovce 3 a 4.Rakúsko
V dňoch 26. až 28. júna 2007 sa na základe Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením uskutočnilo vo Vrátnej doline 15. spoločné stretnutie zástupcov vládnych organizácií a expertov oboch štátov. Na programe rokovania boli predovšetkým otázky dostavby AE Mochovce 3. a 4. a Štúdia hodnotenia vlyvu na životné prostredie pri vyraďovaní AE Bohunice V-1. Rakúska strana informovala najmä o zmenách v jej legislatíve v oblasti radiačnej ochrany.Česká republika, Maďarská republika, Slovinsko
V dňoch 18. až 20. apríla 2007 sa v slovinskom Portoroži uskutočnilo stretnutie dozorov týchto troch krajín a SR. Účastníci si vymenili informácie o aktivitách dozorov, najdôležitejších udalostiach v JZ za ostatný rok a o vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti v ich krajinách. Rokovanie sa venovalo aj koordinácii aktivít zúčastnených dozorov v medzinárodných organizáciách – najmä MAAE, EÚ a WENRA. Na toto rokovanie 2007 nadviazalo v júni už technickejšie stretnutie zástupcov štyroch dozorov na tému kultúra bezpečnosti dodávateľskej sféry.

Aktualizácia: 1.4.2014 20:52