ÚJD SR

Hlavné činnosti ÚJD SR vyplývajú z atómového zákona, z členstva SR v Európskej únii a z medzinárodných zmlúv a dohovorov. Medzi hlavné činnosti, ktoré ÚJD SR vykonáva, patria:

 • výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ako aj v oblasti využívania jadrovej energie, pri fyzickej ochrane a pri havarijnom plánovaní,
 • výkon pôsobnosti stavebného úradu pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia,
 • vydávanie vykonávacích všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti mierového využívania atómovej energie,
 • udeľovanie povolení na činnosti podľa atómového zákona,
 • posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie,
 • kontrola dodržiavania zásad a plnenia povinností uvedených v atómovom zákone, v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na jeho základe a v rozhodnutiach ÚJD SR,
 • ukladanie sankcií za porušenie povinností,
 • kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti mierového využívania atómovej energie,
 • informovanie verejnosti o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o svojej činnosti,
 • schvaľovanie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením na účely havarijného plánovania,
 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení,
 • vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov.

Aktualizácia: 27.5.2016 10:20