ÚJD SR

Určenie veľkosti oblastí ohrozenia pre jadrové elektrárne na Slovensku pri ich uvádzaní do prevádzky...

Pre jadrové elektrárne (ďalej len JE) v lokalite Bohunice (V-1 a V-2) bola stanovená veľkosť oblasti ohrozenia o polomere 30 km na základe odporúčaní expertov bývalého Sovietskeho zväzu, pričom toto rozhodnutie bolo oficiálne publikované v predpise CO 2-19. Pri stanovovaní tejto oblasti ohrozenia neboli vykonávané analýzy. Vzhľadom na vykonané analýzy bývalého dozorného orgánu (Československá komisia pre atómovú energiu), modernejšieho typu reaktora s vyšším bezpečnostným atribútom bola pri budovaní JE Mochovce stanovená oblasť ohrozenia v polomere 20 km . Výsledky analýz potvrdili, že táto oblasť môže byť v porovnaní s lokalitou Bohunice menšia. Po vzniku samostatnej SR ostali oblasti ohrozenia nezmenené a definované boli v bývalej vyhláške MV SR č. 300/1996 Z. z. o nebezpečných škodlivinách, ktorá vo svojej prílohe stanovila pre JE v lokalite Bohunice polomer 30 km a v lokalite Mochovce 20 km.


Zmeny veľkostí oblastí ohrozenia

V súvislosti s privatizáciou SE, a. s., vznikli v SR dvaja držitelia povolenia na prevádzku jadrových elektrární (JE), SE, a. s., a JAVYS, a. s., pričom v prvom období existencie ostali oblasti ohrozenia pre oboch držiteľov povolení v lokalite Bohunice rovnaké, t. j. 30 km polomer pre V-1 a aj pre V-2. Oblasť ohrozenia JE Mochovce 1,2, nebola zmenená.

V nadväznosti na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, rozsiahle rekonštrukcie a renovácie na JE a v súlade s možnosťami atómového zákona č. 541/2004 Z. z.a vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní v prípade nehody alebo havárie, požiadali držitelia povolenia o zmeny veľkosti príslušnej oblasti ohrozenia.

  • Pre JE Bohunice V-2 bola rozhodnutím ÚJD SR č. 355/2007 schválená veľkosť oblasti ohrozenia polomere 21 km so stredom vo ventilačnom komíne hlavného výrobného bloku V-2 s účinnosťou od 1.1.2008.

Po odstavení JE Bohunice V-1 z výkonovej prevádzky požiadal JAVYS, a. s., o zmenu veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Bohunice V-1.

  • V súčasnosti je pre JE Bohunice V-1 platné rozhodnutie ÚJD SR č. 106/2011, ktorým ÚJD SR schválil veľkosti oblasti ohrozenia vymedzenú hranicami areálu JE Bohunice V-1.

ÚJD SR je kompetentný rozhodnúť o zmene veľkosti ohrozenia pre jadrové zariadenia...

...na základe analýz predložených držiteľom povolenia a zároveň žiadateľom o zmenu veľkosti oblasti ohrozenia. ÚJD SR po dôkladnom preskúmaní predloženej dokumentácie má právo rozhodnúť o zmene v súlade so žiadosťou alebo ju neschváliť. Pri posudzovaní dokumentácie, ÚJD SR podrobne skúma, či boli naplnené všetky požiadavky podľa ustanovení legislatívnych predpisov a boli preukázané dostatočné dôvody na zmenu veľkosti oblasti ohrozenia v súlade so zvyšovaním jadrovej bezpečnosti.


Zaradenie obcí do oblasti ohrozenia

Podľa § 28 atómového zákona a na základe schválenej veľkosti oblasti ohrozenia rozhodnú obvodné úrady v sídle kraja o zaradení obce do oblasti ohrozenia. Všetky doplňujúce relevantné informácie majú teda príslušné obvodné úrady v sídle kraja.


Aktualizácia: 17.2.2016 16:42