ÚJD SR

Držiteľ povolenia, Slovenské elektrárne, a. s., (SE, a. s.) vykonal periodické hodnotenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 3. a 4. blok (JE V2). Periodické hodnotenie bolo vykonané pre stav jadrovej elektrárne k 26. augustu 2016, t. j. k dátumu stanovenom v rozhodnutí ÚJD SR č. 275/2008 a bolo ukončené k 30. augustu 2017. Následne ÚJD SR vykonal previerku periodického hodnotenia.Správa Previerka periodického hodnotenia JE V2, vydaná v septembri 2018, dokumentuje výsledky previerky ÚJD SR periodického hodnotenia, ktorú vykonali SE, a. s. ÚJD SR posúdil výsledky periodického hodnotenia vrátane integrovaného plánu realizácie navrhovaných nápravných opatrení a bezpečnostných zlepšení na odstránenie zistených negatívnych skutočností. Previerka, vykonaná v rámci inšpekcie ÚJD SR č. 206/2017, bola zameraná na overenie súladu predložených výsledkov periodického hodnotenia so skutočnosťou a s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, referenčných úrovní WENRA (angl. Western European Nuclear Regulators Association), bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a dobrej praxe.

Aktualizácia: 12.2.2019 17:15