ÚJD SR

Dozorná činnosť pri zabezpečení jadrovej bezpečnosti počas prepráv jadrových materiálov sa vykonáva v zmysle atómového zákona, vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky č. 105/2016 Z. z. a v zmysle medzinárodných štandardov a odporúčaní.

Pred uvedením jadrovej elektrárne do prevádzky je potrebné do elektrárne priviezť čerstvé jadrové palivo (ČJP). Všetko ČJP bolo pre naše elektrárne privezené z Ruskej federácie, resp. zo ZSSR. ČJP sa dopravuje po železnici alebo kombinovane letecky a po ceste v špeciálnych prepravných kontajneroch ruskej výroby TK-S4. Do jedného kontajnera sa zmestia štyri palivové kazety. ČJP sa skladuje v sklade čerstvého paliva.

Po vyvezení z reaktora a po predpísanej dobe skladovania sa vyhoreté jadrové palivo (VJP) prepraví do Medziskladu vyhoretého paliva. Na prepravy VJP sa používa prepravný kontajner C-30 so zásobníkom T-12, resp. KZ-48 s obsahom 30 resp. 48 vyhoretých palivových kaziet. Konštrukcia kontajnera C-30 a zásobníkov T-12 a KZ-48 umožňujú zabezpečiť podkritičnosť paliva, odvod zostatkového výkonu a tienenie. Kontajner C-30 je umiestnený na špeciálny vagón a za prísnych bezpečnostných podmienok prepravený do Medziskladu vyhoretého paliva.

Okrem, už spomínaných požiadaviek na podkritičnosť, odvod zostatkového tepla a tienenie, ktoré sú prvkami jadrovej a radiačnej bezpečnosti, je pri preprave VJP (ale aj ostatných jadrových materiálov) venovaná veľká pozornosť tiež fyzickej ochrane. Záväzok zabezpečovať fyzickú ochranu jadrových materiálov sa zaviazala SR dodržiavať pristúpením k Dohode o fyzickej ochrane jadrových materiálov. Pri posudzovaní opatrení zabezpečujúcich fyzickú ochranu prepráv jadrových materiálov berie ÚJD SR do úvahy aj zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. S ohľadom na spomínané právne normy sú údaje týkajúce sa prepravy jadrových materiálov a fyzickej ochrany jadrových materiálov utajované.

Okrem prepráv ČJP a VJP prechádzajú cez územie SR medzinárodné prepravy jadrových materiálov. Sú to prepravy uránového koncentrátu z Českej republiky do Ruskej federácie, resp. prepravy iných jadrových materiálov.

Inšpektori ÚJD SR vykonávajú inšpekcie všetkých prepráv ČJP a VJP a uránového koncentrátu. Dôležitou súčasťou práce ÚJD SR je schvaľovanie obalových súborov na prepravu jadrových materiálov a vydávanie povolení na tieto prepravy.

Aktualizácia: 25.5.2020 12:43