ÚJD SR

Bilaterálna spolupráca v roku 2015


Maďarsko, Česká republika, Slovinsko:
V dňoch 14. - 15. apríla 2015 sa v slovinskej obci Begunje uskutočnilo pravidelné štvorstranné stretnutie dozorov týchto troch krajín a Slovenska. Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o zmenách a aktuálnom dianí v rámci jednotlivých štátnych dozorov a o najdôležitejších činnostiach vykonaných v období od predchádzajúceho štvorstranného stretnutia. Vymenili si názory a postoje na riešenie európskych záležitostí týkajúcich sa aktuálnych otázok bezpečnosti jadrových zariadení v ich krajinách. Diskutovaná bola koordinácia činnosti v pôsobnosti Asociácie dozorov európskych krajín prevádzkujúcich atómové elektrárne (WENRA), činnosti Skupiny európskych jadrových dozorov (ENSREG), aktivity v rámci Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) a spolupráca s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Osobitná pozornosť bola venovaná koordinácii postupu pri výbere témy prvého tematicky zameraného partnerského hodnotenia v zmysle novely smernice Rady 2014/87/Euratom. Na pravidelnom štvorstrannom stretnutí delegácií štátnych dozorov počas Generálnej konferencie MAAE dňa 16. septembra 2015 boli prediskutované aktuálne otázky, ktoré riešia jednotlivé dozory, a tiež dôležité záležitosti medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ a MAAE. Na podnet slovenskej delegácie sa riešil postup v záležitosti predlžovania životnosti ukrajinských jadrových elektrární v súvislosti so žiadosťou nevládnej organizácie CCE Bankwatch Network o začatie cezhraničných konzultácií o vplyve tohto projektu na životné prostredie podľa Dohovoru Espoo.

Poľská republika:
Expertné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, pôvodne naplánované na 26. a 27. novembra 2015, sa na žiadosť poľskej strany odložilo na prvý štvrťrok 2016. Poľská strana zdôvodnila svoju žiadosť zmenami, ktoré u nich prebiehajú po posledných parlamentných voľbách a ktoré ovplyvňujú aj činnosti ich dozoru. Na odložené stretnutie chcú pripraviť komplexnú informáciu o prebiehajúcich zmenách.

Rakúsko:
V poradí už 23. dvojstranné stretnutie delegácií SR a Rakúska na základe vládnej dohody o výmene informácií v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením sa uskutočnilo v dňoch 18. - 19. júna 2015 v Topoľčiankach. Rokovania sa z rakúskej strany zúčastnili zástupcovia Federálneho ministerstva pre Európu, integráciu a medzinárodné veci, Federálneho ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia a ďalších ministerstiev, organizácií a krajinských vlád a zo Slovenska zástupcovia ÚJD SR, MZVaEZ SR, MŽP SR, MZ SR (ÚVZ SR), MV SR, SE a. s., JAVYS, a. s. a JESS. Program rokovania bol zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, radiačného monitoringu, havarijnej pripravenosti, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Účastníci prerokovali súčasný stav dostavby blokov 3 a 4 atómovej elektrárne Mochovce a bezpečnosť prevádzky AE Mochovce 1, 2 a AE Bohunice V-2, vrátane prevádzkových udalostí na týchto elektrárňach. Zo strany Rakúska bol záujem hlavne o projekt riadenia ťažkých havárií a aktuálny stav implementácie opatrení Národného akčného plánu, prijatého po vykonaní záťažových testov na slovenských AE. Zaznela aj informácia o súčasnom stave projektu nového jadrového zdroja a o hodnotení vplyvu tohto projektu na životné prostredie, ktoré je naplánované na rok 2015. V oblasti legislatívy slovenská strana informovala o novom zákone o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody. Na oboch stranách boli prezentované aktivity v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom a SR navyše informovala o situácii vo vyraďovaní AE Bohunice V-1 a AE A-1. V diskusii k uvedeným témam sa prebrali všetky relevantné problematiky.
Boli dohodnuté predbežné termíny dvoch expertných rokovaní na témy „Systém kontroly a riadenia reaktora (Instrumentation and Control, I&C)“ a „Ťažké havárie“. Obidva workshopy sú pokračovaním tzv. „Bezpečnostného dialógu o AE EMO 3, 4“, v rámci ktorého slovenská strana prejavila ochotu poskytnúť rakúskym odborníkom nad rámec pravidelných bilaterálnych stretnutí dodatočné informácie v oblastiach ich záujmu. Prvé z dvoch dohodnutých expertných rokovaní na tému Systémy kontroly a riadenia reaktora sa uskutočnilo v priestoroch ÚJD SR dňa 11. decembra 2015. Slovenskí experti dôsledne odpovedali na všetky vopred zaslané ako aj v priebehu stretnutia položené otázky rakúskej strany. Všetky okruhy tém boli uspokojivo zodpovedané. Niektoré parciálne otázky budú predmetom rokovania nasledujúceho stretnutia týkajúceho sa oblasti ťažkých havárií v budúcom roku.

Česká republika:
Na základe medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi sa v dňoch 4. a 5. februára 2015 uskutočnilo v obci Hnanice (ČR) bilaterálne stretnutie zástupcov Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Českej republiky (SUJB) a Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). Úvod stretnutia patril aktuálnemu dianiu na dozoroch a v jednotlivých republikách. Predsedníčka SUJB informovala o novej Štátnej energetickej koncepcii, ktorá je spracovávaná od roku 2009 a po posudzovaní na Ministerstve životného prostredia bola v roku 2014 predložená do parlamentu, kde však bolo rokovanie o nej odložené. Predsedníčka ÚJD SR poskytla informáciu o aktualizovanej Stratégii záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR, prijatej v januári 2014 a tiež o novej Energetickej politike SR, schválenej vládou v novembri 2014. Z aktuálneho diania na ÚJD SR sa venovala príprave Follow-up IRRS Mission (IRRS- Integrated Regulatory Review Service), ktorá následne prebehla od 23. februára do 2. marca 2015 a poskytla tiež informácie z diania v medzinárodných organizáciách. Zaujímavé udalosti a informácie z prevádzky jadrových zariadení boli prednesené z oboch zúčastnených strán, rovnako ako informácie o aktuálnom stave implementácie opatrení Národných akčných plánov a o inšpekciách, zameraných na kontrolu implementácie týchto opatrení.

USA:
Dňa 16. septembra 2015 sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie UJD SR s najvyššími predstaviteľmi Komisie pre jadrový dozor Spojených štátov amerických (US NRC). Počas stretnutia sa predsedovia navzájom informovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa jadrových programov oboch krajín, ako aj kľúčových záležitostí, ktoré riešia dozorné orgány. Významným bodom rokovania bolo podpísanie obnovenej Dohody medzi ÚJD SR a US NRC. Obe strany tým prejavili záujem pokračovať vo výmene informácií týkajúcich sa záležitostí dozoru a noriem požadovaných alebo odporúčaných ich organizáciami pre výkon dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení a nad ich vplyvom na životné prostredie. Dohoda stanovuje podmienky a možnosti výmeny technických informácií, spolupráce v oblasti výskumu jadrovej bezpečnosti a školení a vysielaní pracovníkov.

India:
Počas bilaterálneho stretnutia ÚJD SR so zástupcami indickej Atomic Energy Regulatory Board (AERB) dňa 17. septembra 2015 sa predsedovia oboch dozorných orgánov navzájom informovali o jadrových programoch v ich krajinách, o skúsenostiach a vedomostiach, ktorými jednotlivé krajiny a dozorné orgány disponujú a boli načrtnuté oblasti, v ktorých je potenciálne možná spolupráca. Obe strany prejavili záujem aktualizovať Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely, podpísanú v Novom Dillí v roku 1966. Delegácie sa dohodli, že obe strany zadefinujú aktuálne oblasti záujmu a na základe toho bude pripravená nová medzivládna dohoda, lepšie reagujúca na súčasné pomery v oboch krajinách a ich potreby.

Aktualizácia: 14.7.2016 15:15