ÚJD SR

V dňoch 24. 2. – 3. 3. 2015 sa konala v priestoroch ÚJD SR následná misia IRRS MAAE. Cieľom následnej misie bola previerka implementácie odporúčaní a návrhov na zlepšenie, ktoré boli navrhnuté Slovenskej republike misiou IRRS MAAE v roku 2012. Na následnej misii sa za SR zúčastnili zamestnanci ÚJD SR, ÚVZ SR a MV SR; medzinárodný tím tvorili zástupcovia MAAE, Belgicka, Fínska, Maďarska, Slovinska a Veľkej Británie.

Metódy práce misie predstavovali previerku dokumentácie predloženej MAAE pred konaním misie, interview so zamestnancami ÚJD SR, ÚVZ SR, MV SR a pozorovanie na mieste. IRRS tím dospel k záveru, že odporúčania a návrhy z misie v roku 2012 boli systematicky zobraté do úvahy vypracovaním komplexného akčného plánu. V mnohých oblastiach bol dosiahnutý významný pokrok a v súlade s akčným plánom boli realizované mnohé zlepšenia.


Aktualizácia: 19.5.2016 15:48