ÚJD SR

FotoNová smernica
10/20/2011
Rada Európskej Únie prijala smernicu 2011/70/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Aktualizácia: 16.9.2016 4:43 Šípka nahor