ÚJD SR

Maďarsko, Česká republika, Slovinsko
V dňoch 14. a 15. mája 2013 sa v Skalici konalo každoročné stretnutie zástupcov jadrových dozorov Maďarska, Česka, Slovinska a Slovenska. Účastníci si vymenili informácie o aktuálnom vývoji v dozorných orgánoch zúčastnených krajín, ich aktivitách, najdôležitejších udalostiach v jadrových zariadeniach za posledný rok a celkovom vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti v ich krajinách. Rokovali o legislatívnych zámeroch jednotlivých dozorov, napr. o pripravovaných zmenách v procese revízie legislatívneho rámca v SR a v Maďarsku vychádzajúc zo skúseností v dozornej činnosti, z aplikácie najnovších návodov a štandardov MAAE, požiadaviek WENRA a odporúčaní medzinárodných misií. Zástupcovia dozorov sa navyše navzájom informovali o dôležitých prevádzkových udalostiach, inšpekciách, periodických hodnoteniach bezpečnosti na jednotlivých prevádzkových blokoch a o akciách, ktoré boli uskutočnené ako odozva na udalosti na v Japonsku. Všetky krajiny podali informácie o stave implementácie Národných akčných plánov, ktoré boli pripravené na základe odporúčaní po záťažových testoch. V diskusii, týkajúcej sa európskych záležitostí, sa venovali predovšetkým novej verzii smernice EU 2011/70/ Euratom.

Rakúsko
Na základe dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred radiáciou sa na úrovni vládnych organizácií sa v dňoch 27. a 28. mája 2013 v Trenčíne uskutočnilo už 21. Bilaterálne stretnutie jadrových expertov SK a AT. Na rokovaní sa zúčastnili zástupúcovia Úradu jadrového dozoru SR, ministerstiev vnútra a životného prostredia, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti Slovenska (JESS), Slovenských elektrární, a.s. - Enel, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS), SHMÚ, Národného jadrového fondu a MZVaEZ SR. Za rakúsku stranu boi prítomní zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, MZV AT, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva pre vedu a výskum, Spolkovej agentúry pre životné prostredie, Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH, ako aj predstavitelia krajinských vlád Dolného Rakúska, Burgenlandu,Horného Rakúska a Viedne. Program rokovaní bol zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy využívania jadrovej energie, radiačného monitoringu, havarijnej pripravenosti, cvičení a manažmentu nakladania s rádioaktívnym odpadom . Rakúsku stranu zaujímal najmä harmonogram dostavby tretieho a štvrtého bloku JE Mochovce, stav bezpečnosti slovenských jadrových elektrární, proces vyraďovania JE A1 a V1, opatrenia vyplývajúce z výsledkov záťažových testov, stav projektu JESS a.s. – vybudovania novej JE v Jaslovských Bohuniciach, ako aj pripravenosť slovenskej strany na krízové riadenie ťažkých havárií. Rokovania mali výsostne odborný charakter. Na záver obe delegácie vyslovili spokojnosť s úplnou a transparentnou výmenou informácií.

Aktualizácia: 4.9.2015 14:59