ÚJD SR

Ing. Marta Žiaková, CSc.


predsedníčka ÚJD SR


Narodená dňa 23.11.1955 v Handlovej, býva v Trnave.

V rokoch 1974 - 1979 absolvovala Elektrotechnickú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, odbor Technická kybernetika - Automatizačná technika. Vedeckú hodnosť CSc. obhájila v roku 1984 v oblasti technickej kybernetiky.

Do zamestnania nastúpila vo VÚJE Trnava, a. s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia, kde absolvovala nasledovné odborné školenia a stáže:

1984 -1986

Školenie pre zamestnancov s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť na funkciu Vedúci inžinier JE pre JE typu VVER 440

1986 - 1987

Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

Katedra inžiniersko-humanitných vied

Postgraduálny kurz: Pedagogická príprava pracovníkov Rezortného školiaceho a výcvikového strediska Výskumného ústavu jadrových elektrární

1992

General Physics Corporation, Maryland USA

Kurz: Systematický prístup k príprave a Manažment prípravy zamestnancov

1995

PHARE Project Training Course

Upgrading of Management knowledge in the field of Nuclear Power Technology Use

Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience

1997


Karlsruhe, Germany

IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power Plant Personnel

Certificate of Training Completion

1996 - 2000

VÚJE Trnava, a. s.

Kurzy pre rozličné aspekty manažérskej práce

V rokoch 1995-2002 zastávala rôzne vedúce funkcie v Školiacom a výcvikovom stredisku prípravy personálu JE VÚJE Trnava, a. s. Na tomto pracovisku bola manažérkou projektu Hodnotenie bezpečnosti JE a tiež bola manažérkou v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP Personnel Training Infrastructure, a Simulator Training Programme Based on SAT Methodology.

Súčasne pracovala ako expert pre MAAE vo Viedni pre prípravu personálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán. Pôsobí ako lektor v rámci kurzov organizovaných MAAE. Je prizývaná ako expert do pracovných poradných skupín (AGM) v MAAE (napr. AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for Other Agency Training Activities, AGM on Education and Training in Nuclear Safety, a pod.). Je členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti.


Dňa 28. 3. 2002 bola Ing. Marta Žiaková, CSc. menovaná vládou SR za predsedníčku Úradu jadrového dozoru SR.


Aktualizácia: 26.7.2016 13:34