ÚJD SR

Česká republika
V dňoch 29. a 30. 11. 2006 sa uskutočnilo dvojstranné stretnutie dozorov na základe vládnej zmluvy o výmene informácií a spolupráci. Na rokovaní si experti vymenili informácie o skúsenostiach z dozoru prevádzky JZ za ostatné obdobie a tiež o niektorých záležitostiach v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov a JZ. Význam vzájomnej spolupráce podčiarkuje aj skutočnosť, že predsedníčka ÚJD je členkou Rady jadrovej bezpečnosti SÚJB a predsedníčka SÚJB je členkou Rady jadrovej bezpečnosti ÚJD. Slovenská delegácia mala možnosť navštíviť baňu Richard pri Litoměřiciach, kde na výskumnom projekte financovanom Európskymi spoločenstvami pracuje aj slovenská firma, zaoberajúca sa spracovaním rádioaktívnych odpadov.
Rakúska republika
V dňoch 13. a 14. 11. 2006 sa na základe Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením uskutočnilo v Seibersdorfe 14. spoločné stretnutie zástupcov vládnych organizácií a expertov oboch štátov. Na stretnutí sa prezentovali informácie v oblasti jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany, protihavarijného plánovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Okrem uvedených tém sa rokovalo o záveroch štúdie o dopadoch na životné prostredie - EIA, vypracovanej v nadväznosti na ukončovanie prevádzky a následnému vyraďovaniu blokov elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach. Slovenská strana tiež navštívila výskumné centrá v Seibersdorfe, kde sa oboznámila s postupom vyraďovania výskumného reaktora.
Poľská republika
Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v Bratislave v dňoch 24. - 25. 10. 2006. Zástupcovia oboch strán si vzájomne vymenili informácie a skúsenosti v oblasti zmien v legislatíve v mierovom využívaní jadrovej energie, rokovali o kontrole rádioaktívnych látok na hraničných prechodoch, tiež o snahe Poľska vytvoriť nové centrá rádiodiagnostiky (delegácia navštívila aj firmu BIONT, a.s.) a o informovaní verejnosti.Obe strany si vymenili stanoviská k niektorým otázkam v súčasnosti diskutovaným v EÚ.


Aktualizácia: 1.4.2014 20:52