ÚJD SR

Havarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení a postupov na zisťovanie a zdolávanie nehôd a havárií na jadrových zariadeniach a na zisťovanie, zmierňovanie a odstraňovanie následkov úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia pri nakladaní s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom a pri preprave rádioaktívnych materiálov. Súbor horeuvedených opatrení je súčasťou dokumentácie, ktorá tvorí havarijné plány.


Havarijné plány sa delia na:


  1. predbežný vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje plánované opatrenia na území jadrového zariadenia alebo viacerých jadrových zariadení počas jeho alebo ich výstavby,
  2. vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje plánované opatrenia na území jadrového zariadenia alebo viacerých jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje jeden držiteľ povolenia, a väzbu na plán ochrany obyvateľstva,
  3. plán ochrany obyvateľstva, ktorý obsahuje opatrenia na ochranu obyvateľstva v oblasti ohrozenia počas úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia, ako aj väzbu na vnútorný havarijný plán,
  4. havarijný dopravný poriadok, ktorý obsahuje opatrenia počas nehody alebo havárie pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Okresné úrady v sídle kraja Trnava, Nitra, Trenčín a Banská Bystrica majú v plánoch ochrany obyvateľstva zahrnutý aj plán pre prípad vzniku nehody alebo havárie na jadrovom zariadení. Tieto plány obsahujú aj protiradiačné opatrenia a úlohy súvisiace s ich aplikovaním, tiež zabezpečenia neodkladnej a rýchlej rozhodovacej činnosti pre realizáciu ochrany obyvateľstva. V procese prípravy je Národný havarijný plán, ktorý má obsahovať kompetencie, povinnosti a rozsah spolupráce jednotlivých orgánov štátnej správy a organizácií zahrnutých do štruktúry havarijného plánovania na národnej úrovni.

Orgány štátnej správy, obce, ako aj fyzické osoby a právnické osoby dotknuté havarijným plánovaním sú povinné spolupracovať pri vypracovávaní havarijných plánov a zúčastňovať sa v rozsahu a spôsobom určeným plánom ochrany obyvateľstva na precvičovaní a tiež na spolupráci pri uskutočňovaní ochranných opatrení a likvidácií následkov havárií.


Za oblasť havarijného plánovania zodpovedá na ÚJD SR (ďalej len ”úrad”) odbor havarijného plánovania, informatiky a prípravy personálu.


Jednotlivé havarijné plány sú schvaľované nasledovne:


  • Predbežný vnútorný havarijný plán schvaľuje úrad.
  • Vnútorný havarijný plán schvaľuje úrad.
  • Plán ochrany obyvateľstva schvaľuje Ministerstvo vnútra SR po posúdení úradom.
  • Havarijný dopravný poriadok schvaľuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR po posúdení úradom.

Aktualizácia: 25.11.2019 10:33