ÚJD SR

Inšpekčná činnosť ÚJD SR sa pravidelne vyhodnocuje v zmysle internej Smernice o inšpekčnej činnosti. Vzhľadom k tomu, že inšpekčný plán ÚJD SR sa zostavuje na obdobie jedného roka, vždy na začiatku kalendárneho roka sa vypracúva „Analýza inšpekčnej činnosti ÚJD SR“ za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom analýzy je informovať poradu vedenia ÚJD SR o stave jadrovej bezpečnosti na jadrových zariadeniach v SR a o prepravách rádioaktívnych materiálov a o opakujúcich sa zisteniach pri kontrolách. Podkladom pre vypracovanie analýzy z inšpekčnej činnosti sú výsledky jednotlivých inšpekcií.


Aktualizácia: 10.1.2019 14:53