ÚJD SR

Dokument Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti je previazaná so strategickými dokumentmi, ktoré v danej oblasti v SR existujú a odvolávajú sa na jadrovú bezpečnosť:

  • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016,
  • Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008),
  • Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky v SR.

Cieľom politiky, zásad a ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti v SR je zhrnutie, zabezpečenie a posilnenie princípov na ochranu obyvateľstva a ţivotného prostredia pred škodlivými účinkami ionizujúceho ţiarenia, ktoré sú spojené s mierovým vyuţívaním jadrovej energie.

Aktualizácia: 23.5.2017 15:01