ÚJD SR

Preprava RAO


Preprava RAO umožňuje prepojenie jednotlivých činností nakladania s ním. Preprava RAO je podľa atómového zákona súčasťou prepravy rádioaktívnych materiálov a predstavuje prepravné operácie, vrátane činností spojených s naložením a vyložením z miesta pôvodu na miesto určenia.


Transportný systém v SR umožňuje cestnú a železničnú prepravu:

  • pevných a kvapalných RAO v rámci areálu Bohunice
  • pevných RAO medzi lokalitami Bohunice a Mochovce

Preprava RAO je realizovaná na základe povolenia ÚJD SR v schválených prepravných zariadeniach na dopravných prostriedkoch spĺňajúcich podmienky medzinárodných predpisov. Zákon tiež umožňuje medzinárodnú prepravu RAO.Uskladnenie RAO


Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je jeho ukladanie, ktoré je v atómovom zákone definované ako trvalé umiestnenie do úložiska. Základnou požiadavkou na úložisko je, aby pri prevádzke, počas inštitucionálnej kontroly i po jej ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do životného prostredia, ktoré by spôsobilo radiačnú expozíciu vyššiu, ako sú hodnoty stanovené platnými zákonnými predpismi.


Bezpečnosť ukladania sa dosahuje izoláciou upraveného RAO od životného prostredia s použitím inžinierskych a prirodzených bariér. Pre povrchové ukladanie RAO je v SR v prevádzke Republikové úložisko RAO (RÚ RAO) v Mochovciach, ktoré získalo súhlas k trvalej prevádzke v novembri 2001. V roku 2011 získalo RÚ RAO od ÚJD SR povolenie na prevádzku JZ, ktoré je v zmysle novely zákona č. 143/2013 Z. z. už bez časového obmedzenia platnosti.


Pre zabezpečenie ukladania RAO, ktorý nie je uložiteľný v povrchovom type úložiska sa v súčasnosti uvažuje o alternatívach, z ktorých jednou je vybudovanie hlbinného úložiska v SR a ďalšou je vývoz vyhoretého jadrového paliva na uloženie do zahraničia. SR sa podieľa aj na projektoch vybudovania interregionálneho hlbinného úložiska RAO.

Aktualizácia: 19.4.2016 11:12