ÚJD SR

Štatút ÚJD SR na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy ÚJD SR. Ustanovuje zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

Tento štatút schválila vláda SR uznesením číslo 341/2005 zo dňa 4. 5. 2005, kedy nadobudol platnosť a účinnosť.


Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (pdf, 130 kB)

Aktualizácia: 23.5.2017 14:07