ÚJD SR

Na žiadosť slovenskej vlády sa v SR realizovala misia IRRS od 28. mája do 7. júna 2012. Misia na ÚJD SR preskúmala právny a regulačný rámec pre jadrovú bezpečnosť. Okrem ÚJD SR sa experti misie stretli taktiež s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), v ktorého kompetencii je dozor nad radiačnou bezpečnosťou jadrových zariadení. Tím tvorili experti z dvanástich rôznych krajín: Belgicko, Brazília, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Južná Kórea, Švédsko, Ukrajina, Veľká Británia a z MAAE.

Závery misie

Medzi hlavné závery z misie, ktoré tím ohodnotil ako dobrú prax patrí nezávislosť ÚJD SR, ktorý vykonáva dobre organizované regulačné procesy otvoreným a transparentným spôsobom. Zavedenie systematického prístupu k odbornému vzdelávaniu napomáha napĺňať pôsobnosť a kompetencie ÚJD SR. Pozitívne ohodnotili aj aktivity ÚJD SR po havárii v elektrárni Fukushima Dai-ichi, kedy ÚJD SR zareagoval promptne, komunikoval otvorene a patrične v pomere k jeho významu pre jadrovú bezpečnosť v SR.

Aktualizácia: 23.5.2017 15:04