ÚJD SR

Rusko
Na pozvanie predsedu štátneho dozoru Ruskej federácie (ROSTECHNADZOR- RTN) sa uskutočnilo v dňoch 19.-21.5.2010 v Moskve trilaterálne stretnutie zástupcov štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou SR (ÚJD), ČR (SÚJB) a jadrového oddelenia ROSTECHNADZOR-u.

Stretnutie bolo zamerané na vzájomné oboznámenie sa s oblasťami pôsobnosti dozorných orgánov, na aktuálne otázky vyplývajúce z priebežnej činnosti dozorných orgánov a napokon na otázky spoločného záujmu. V diskusii bolo konštatované, že medzi otázky spoločného záujmu patria nasledovné oblasti: licencovanie nových projektov jadrových elektrární v krajine pôvodu; zabezpečovanie kvality (ktorá je dozorovaná inšpektormi RTN) pri výrobe jadrového paliva (využívaného v SR a v ČR); informácie o atestácii výpočtových programov, resp. aj prípadné dojednanie podmienok; cezhraničný transport rádioaktívnych materiálov (napr. prepracovanie rádioaktívnych odpadov) a materiálov dvojakého použitia.Nemecká spolková republika
Na základe spolupráce s nemeckou Spoločnosťou pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS), sa slovenskí experti zúčastňujú seminárov a pracovných stretnutí zameraných na vedecko-technickú spoluprácu v oblasti hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení.
Stretnutia prebiehajú formou prezentácií a diskusií zameraných na informovanie sa o aktuálnom stave plnenia vzájomne dohodnutých úloh, previerku dosiahnutých výsledkov a špecifikáciu úloh na ďalšie obdobie.
Úlohy sa týkajú analýzy termo-hydraulických procesov prebiehajúcich pod ochrannou obálkou jadrových elektrární s VVER-440/V213 a využívania nemeckých výpočtových nástrojov (COCOSYS a SUSA).Poľská republika
Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo 7. a 8. septembra 2010 v Nitre. Základnými témami rokovania boli legislatíva v oblasti mierového využívania jadrovej energie, predovšetkým implementácia Smernice Rady 2009/71/EURATOM do právneho systému oboch krajín, prehľad stavu jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární SR, ako aj požiadavky na prípravu a kvalifikáciu presonálu pre AE. SR informovala aj o už ukončenom procese Posudzovania vplyvov AE Mochovce 3&4 na životné prostredie, o radiačnom monitoringu, o vyraďovaní jadrových zariadení a nakladaní s jadrovým odpadom. Poľská strana poskytla informácie o práci na revízii a vývoji atómového zákona, ako aj o procese umiestnenia budúcej AE. Súčasťou rokovania bola aj návšteva AE Mochovce a Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Diskusia priniesla množstvo poznatkov a informácií, ktoré bude možné na oboch stranách využiť v rozhodovacom procese.Rakúska republika
Bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí (BMaA) a ďalších ministerstiev a krajinských vlád na základe Dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo 7. a 8. júna v rakúskom Salzburgu. Program rokovania bol v zmysle dohody zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti, radiačného monitoringu, životného prostredia, havarijnej pripravenosti a manažmentu nakladania s rádioaktívnym odpadom.

Dvojstranné expertné rokovania s Rakúskom 2010:

Na základe výsledkov bilaterálnych rokovaní, boli uskutočnené nasledujúce technické workshopy na špecifické témy, dohodnuté medzi zástupcami ÚJD a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky:

  1. Ťažké havárie v súvislosti s JE Mochovce 3&4 (15.12.2009)
  2. Kontajment a vákuovo-barbotážny systém JE Mochovce 3&4 (28.4.2010)
  3. Seizmická aktivita lokality a seizmické zodolnenie JE Mochovce 3&4 (14.7.2010)

V priebehu expertných seminárov boli prediskutované všetky vopred zaslané otázky, v prípade potreby boli odpovede dodatočne rozšírené. Slovenská strana signalizovala otvorenosť k otázke organizácie ďalších expertných stretnutí.Maďarská republika, Česká republika, Slovinsko
Štvorstranné stretnutie dozorov týchto troch krajín a Slovenska sa uskutočnilo v maďarskom Balatonfürede v dňoch 14. až 15. júna 2010. Delegácie si vymenili informácie o súčasných aktivitách dozorov a diskutovali o udalostiach v JZ za posledné obdobie. Zároveň rokovali o koordinácií činností dozorov v rámci Európskych záležitostí (WENRA, ENSREG, výmena radiačných dát, projekty EK na pomoc tretím krajinám atď.) a o spolupráci v MAAE. Účastníci informovali o dozorných aktivitách v oblasti nového jadrového zdroja, SR prezentovala výsledky štúdie porovnávania existujúcich národných požiadaviek s požiadavkami MAAE a predpismi DE, CZ a FR. Všetky delegácie zároveň skonštatovali vysoký stupeň harmonizácie národných predpisov s odporúčaniami WENRA. Prediskutoval sa aj rozsah uplatňovania odporúčaní WENRA na existujúce AE a na plánované AE.


Aktualizácia: 1.4.2014 20:52