ÚJD SR

Maďarsko, Česká republika, Slovinsko
Štvorstranné stretnutie dozorov týchto troch krajín a Slovenska sa uskutočnilo v Prahe v dňoch 18. a 19. júna 2012. V priebehu rokovania sa jednotlivé krajiny navzájom informovali o aktuálnom vývoji, najdôležitejších udalostiach na jadrových zariadeniach, diskutovali o postojoch a názoroch k aktuálnym problémom európskych záležitostí a o reakciách na udalosti v Japonsku, o spolupráci s WENRA, ENSREG a MAAE. Intenzívne sa diskutovalo o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti v nadväznosti na výsledky záťažových testov a príprave Národných akčných plánov.


Poľská republika
Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo 22. a 23. novembra 2012 v Bratislave. Základnými témami rokovania boli prehľad stavu jadrovej bezpečnosti atómových elektrární v SR, príprava poľského jadrového programu a potreby poľského dozoru v oblasti prípravy odborného personálu. Záujem poľskej delegácie bol sústredený najmä na slovenské skúsenosti s prípravou a priebehom IRRS misie, ktorá sa u nás uskutočnila v tomto roku a ktorú pripravujú poľskí kolegovia na budúci rok. Súčasťou rokovania bola aj návšteva rozostavaných blokov 3. a 4. AE Mochovce a Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Obidve delegácie vyjadrili spokojnosť s vysokou úrovňou výmeny informácií medzi odborníkmi NAEA a zástupcami ÚJD SR, MZV SR, MŽP SR, ÚVZ SR, JAVYS, a.s. a Enel-SE, a.s. Diskusia priniesla množstvo obojstranne užitočných poznatkov a informácií.


Rakúsko
Bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí (BMaA) a ďalších ministerstiev a krajinských vlád na základe Dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo 25. a 26. júna 2012 v rakúskom kúpeľnom meste Laa an der Thaya. Program rokovania bol v zmysle dohody zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti, radiačného monitoringu, životného prostredia, havarijnej pripravenosti a manažmentu nakladania s rádioaktívnym odpadom. Rakúska delegácia sa zaujímala osobitne o aktuálny stav projektu dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce a o proces zvyšovania bezpečnosti AE V-2 Jaslovské Bohunice. Odzneli informácie o stave vyraďovania AE A-1 a V-1 Jaslovské Bohunice, ako aj o environmentálnom monitoringu AE A-1. Do programu stretnutia bola zaradená spoločná prezentácia slovenského a rakúskeho zástupcu o priebehu a výsledkoch dvojstranných expertných rokovaní, ktoré sa konali v rokoch 2009 a 2010 na základe záverov predchádzajúcich bilaterálnych stretnutí, venovaných špecifickým témam týkajúcich sa dostavby AE Mochovce 3 a 4. Bolo dohodnuté, že tieto budú po ukončení záťažových testov pokračovať v druhej polovici roka 2012.


Expertné rokovanie s Rakúskom
Na základe záverov bilaterálneho stretnutia s Rakúskom sa dňa 20. 11. 2012 uskutočnilo v poradí už štvrté expertné rokovanie, tentokrát na tému Integrita tlakovej nádoby reaktora. Skupina expertov vedená zástupcom Federálneho ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia Rakúska pripravila okruh otázok, na ktoré dostala vyčerpávajúce odpovede od zástupcov SE a.s. a ich dodávateľských organizácií – VÚJE a.s. a ŠKODA JS Plzeň. Expertné rokovania budú pokračovať v roku 2013.

Nemecko
Spolupráca pokračuje s nemeckou Spoločnosťou pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS), na základe ktorej sa slovenskí experti zúčastňujú seminárov a pracovných stretnutí zameraných na vedecko-technickú spoluprácu v oblasti hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení. Jedno z týchto stretnutí zorganizovala GRS v spolupráci s ÚJD SR v Bratislave.V termíne od 13. do 16. marca 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na tému Integrované systémy manažérstva a kultúra bezpečnosti u prevádzkovateľov; Možnosti dozoru pri posudzovaní týchto systémov. Stretnutia sa zúčastnilo 35 expertov prevažne z východnej Európy a centrálnej Ázie, ktorí ocenili možnosť stretnutia a otvorenej výmeny skúseností a informácií k danej téme. V rámci programu stretnutia účastníci navštívili aj AE Mochovce a RÚ RAO Mochovce. Spolupráca s GRS pokračuje aj v oblasti analýzy termo-hydraulických procesov prebiehajúcich pod ochrannou obálkou jadrových elektrární s VVER-440/V213 a využívania nemeckých výpočtových nástrojov (COCOSYS a SUSA).

Keňa
V dňoch 3.- 5. septembra 2012 navštívila SR delegácia ministra obchodu Kenskej republiky, medzi členmi ktorej boli aj zástupcovia projektu jadrovej energie, patriaceho pod Ministerstvo energetiky. Do programu ministerskej návštevy bolo zaradené aj bilaterálne stretnutie predstaviteľov projektu jadrovej energie Kene so zástupcami ÚJD SR. Kenská delegácia prejavila záujem o študijné návštevy a dlhodobejšie stáže na Slovensku pre prípravu kenských odborníkov v rámci projektu jadrovej energie. Bolo dohodnuté, že ÚJD SR bude plniť funkciu kontaktného miesta pre tento účel.

Thajsko
Pracovná návšteva najvyšších predstaviteľov Thajského inštitútu jadrovej technológie (TINT) sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. septembra 2012. Thajsko plánuje rozvoj svojho jadrového programu, preto účelom návštevy bolo prediskutovať potenciálne okruhy spolupráce v slovenských organizáciách z oblasti jadrovej energetiky. V rámci programu návštevy navštívili zástupcovia TINT aj AE Mochovce a RÚ RAO Mochovce, kde diskutovali so zástupcami SE a.s. a JAVYS a.s. predovšetkým o otázkach kultúry bezpečnosti a spôsoboch nakladania s RAO.

Japonsko
21. marca 2012 navštívila ÚJD delegácia japonskej Agentúry pre jadrovú a priemyselnú bezpečnosť (Nuclear and Industrial Safety Agency), patriacej pod Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktorá prezentovala sumarizáciu udalostí na atómovej elektrárni Fukushima, ako aj prehľad následných opatrení. Slovenská strana informovala o prístupe k hodnoteniu bezpečnosti AE, o prístupe k bezpečnostným analýzam ťažkých havárií a tiež o opatreniach, ktoré boli prijaté ako reakcia na udalosti v Japonsku. V roku 2012 sa výrazne zintenzívnili styky ÚJD SR s Japonským veľvyslanectvom v Bratislave, na podnet ktorého pripravuje ÚJD SR Medzinárodnú konferenciu o jadrovej bezpečnosti. Konferencia sa uskutoční v marci 2013 v Bratislave

Aktualizácia: 1.4.2014 20:52