ÚJD SR

Odborná príprava zamestnancov držiteľov povolení


ÚJD SR podľa atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) vykonáva nasledujúce činnosti v oblasti posudzovania, hodnotenia, overovania a kontroly odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení:


 • výkon štátneho dozoru v oblasti odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 atómového zákona v špecializovaných zariadeniach
 • vydávanie povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) atómovéhozákona
 • kontrola plnení povinností držiteľov povolení podľa atómového zákona a vyhlášky
 • schválenie systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 4 a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky
 • schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 5 a § 24 atómového zákona a § 4 vyhlášky
 • overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 1 a § 24 atómového zákona a § 6 a 7 vyhlášky
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 1 a § 24 a 31 atómového zákona a § 8 vyhlášky
 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu a výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore pre vybraných zamestnancov podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 2 a § 24 atómového zákona a § 12 a 13 vyhlášky
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 2 a § 24 a 31 atómového zákona a § 14 vyhlášky
 • posúdenie dokumentácie uvedenej v prílohe zákona, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom povolení, a ktorú podľa atómového zákona neschvaľuje ÚJD SR podľa § 2 ods. 2 písm. e) bodu 3 zákona
 • posúdenie programu prípravy odborne spôsobilých zamestnancov § 2 ods. 2 písm. e) bodu 4 a § 24 atómového zákona a § 5 vyhlášky
 • posúdenie technického vybavenia špecializovaného zariadenia § 2 ods. 2 písm. e) bodu 5 a § 24 atómového zákona a § 11 vyhlášky
 • schválenie realizácie zmeny v dokumentácií posúdenej alebo schválenej ÚJD SR v tejto oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 13 a § 24 atómového zákona

Aktualizácia: 17.5.2016 10:28