ÚJD SR

Česká republika
Bilaterálne stretnutie medzi slovenským jadrovým dozorom a českým jadrovým dozorom, na pôde Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) v Prahe sa konalo dňa 29.10.2008. Nosnou témou rokovania boli spoločné aktivity dozorov, týkajúce sa výkonu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktoré sa v oboch krajinách uskutočnili od posledného bilaterálneho stretnutia. Slovenska delegácia, vedená predsedníčkou úradu M. Žiakovou, svojich partnerov informovala o činnostiach v roku 2008 a to: najvýznamnejšie prevádzkové udalosti na jadrových zariadeniach, povoľovací proces zvyšovania výkonu atómových elektrární (AE) a z legislatívnej oblasti to bola príprava novely atómového zákona (č.408/2008 Z. z.). Okrem týchto spoločných tém podala slovenská strana stručnú informáciu aj o procese posudzovania dokumentácie pre dostavbu AE Mochovce 34 a následnom vydaní troch rozhodnutí ÚJD SR pre pokračovanie výstavby AE Mochovce 3. a 4. blok.Maďarská republika, Česká republika, Slovinsko
Štvorstranné Stretnutie dozorov týchto troch krajín a Slovenska sa uskutočnilo v Prahe v dňoch 5. a 6. mája 2008. Delegácie si vymenili informácie o súčasných aktivitách dozorov a diskutovali o udalostiach na jadrových zariadeniach za posledné obdobie. Zároveň rokovali o koordinácií činností dozorov v rámci Európskych záležitostí ako, WENRA, "High level group", Slovinské predsedníctvo EÚ a o spolupráci v MAAE. Účastníci informovali o plánovaných zvýšeniach nominálneho výkonu AE v jednotlivých krajinách a prípadnom budovaní nových blokov AE v budúcnosti.Poľská republika
Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v Tatranskej Lomnici v dňoch 8. až 11. septembra 2008. Účastníci si vymenili informácie o novinkách v oblasti organizácie dozorov, o legislatívnych zmenách a záležitostiach a aktivitách oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Slovenská delegácia informovala o vylepšení bezpečnostných prvkov blokov 3,4 oproti už existujúcich blokov 1 a 2. AE Mochovce ako aj o plánovanom harmonograme odstávky AE J. Bohunice V2 a stave a perspektíve ukončovania prevádzky a vyraďovania AE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Obidve delegácie zároveň informovali o vzdelávaní v jadrovej oblasti a komunikácii s verejnosťou.Rok 2008
Bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí a ďalších ministerstiev a krajinských vlád na základe Dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo v decembri 2008 v Rakúsku. Slovenská delegácia sa medzi iným zamerala na informovanie o najnovších legislatívnych zmenách v jadrovej oblasti, venovala sa dostavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce a periodickému hodnoteniu AE V-2 Bohunice. Medzi ďalšie témy rokovania patrila oblasť radiačnej bezpečnosti, havarijnej pripravenosti a radiačného monitoringu.

Aktualizácia: 1.4.2014 20:52