ÚJD SR

Havarijný plán úradu je súbor organizačných a technických opatrení s cieľom optimalizovať činnosť úradu počas udalostí na JZ. Pozostáva z havarijných predpisov (HP), ktoré popisujú hlavné činnosti úradu v havarijných situáciách. HP sa tvorili postupne v súlade s koncepciou havarijnej pripravenosti úradu. Popísané činnosti v HP sú stále vyhodnocované a upravované na základe havarijných cvičení a tréningov a na základe najnovších poznatkov v tejto oblasti, resp. v súlade so zmenami organizácie havarijnej odozvy v SR a technického vybavenia Centra havarijnej odozvy (CHO).

Rozsah havarijného plánu vymedzujú praktické a predpokladané činnosti a úlohy, plnenie ktorých úrad bude uskutočňovať ako protihavarijné opatrenia vo všetkých režimoch činností CHO. Zabezpečenie týchto činností je určujúce pre konkrétny rozsah havarijných predpisov v havarijnom pláne úradu v jeho jednotlivých častiach:


I. časť - Administratíva

je návodom na spôsob a systém vlastnej tvorby HP po formálnej stránke a administratívnych potrieb ako formát, usporiadanie, schvaľovanie, aktualizácia a kontrola.

II. časť - Havarijná organizácia

je návodom na vlastnú organizáciu HŠ úradu, vrátane jeho aktivácie a jednotlivých činností počas aktivácie, vrátane vyrozumenia.

III. časť - Reaktorová bezpečnosť

je návodom na činnosti pre určenie technického stavu JZ na základe charakteristických parametrov bloku a na činnosť skupiny reaktorovej bezpečnosti a lokalitnej podskupiny.

IV. časť - Zdrojový člen

je návodom na kvantitatívne i kvalitatívne charakterizovanie zdroja úniku rádioaktívnych látok pri havárii.

V. časť - Ožiarenie a ochrana obyvateľstva

je návodom na určenie opatrení na ochranu obyvateľstva v závislosti na šírení mraku, predpokladaných a obdržaných dávkach žiarenia, a na činnosti skupín radiačnej ochrany a mobilnej dozimetrie.

VI. časť - Monitorovanie

je návodom na činnosť HŠ úradu v oblasti monitorovania pomocou využitia TDS a vlastnej podskupiny mobilnej dozimetrie.

VII. časť - Komunikácia a spojenie

je návodom na zabezpečenie komunikácie so zúčastnenými a súčinnostnými organizáciami a orgánmi, ako napr. JZ, SHMÚ, SÚRMS, KRH SR, a na informovanie EÚ, MAAE, vládnych orgánov a tlače.

VIII. časť - Testovanie funkčnosti a údržba technického zariadenia CHO

je návodom na zabezpečenie trvalej funkčnosti zariadenia CHO a zariadenia určeného na zabezpečenie činnosti CHO v havarijnej situácii.

IX. časť - Činnosti CHO pri radiačných udalostiach mimo JZ na území SR

je návodom na zabezpečenie činnosti CHO pri havarijných situáciách vyvolaných hrozbou, alebo skutočnou radiačnou udalosťou mimo JZ, ako napr. pri preprave vyhoretého jadrového paliva, alebo pri radiačnej havárii na území SR a jej účinkov na okolité štáty.

X. časť - Činnosť CHO v prípade udalosti mimo územia SR

je návodom na činnosť CHO v prípade ohrozenia územia SR účinkami havárie v zahraničí.

XI. časť - Činnosť skupiny spravodajstva

je návodom na činnosť tejto skupiny na aktiváciu jej technického vybavenia a na spôsob komunikácie a odovzdávania správ.

XII. časť - Činnosť skupiny logistickej podpory

je návodom na činnosť tejto skupiny s popisom potrebných opatrení, návodom na obsluhu technického zariadenia, zoznamom pomocných materiálov a dokumentácie a využívania databáz.

XIII. časť - Výchova a výcvik členov KŠ

je návodom na systematickú prípravu členov HŠ rôznymi formami, ako sú školenia, nácviky a cvičenia.

XIV. časť

Návod na určenie ochranných opatrení v závislosti na šírení mraku, predpokladaných a obdržaných dávok a na činnosť skupiny radiačnej ochrany na základe použitia systému RODOS.Aktualizácia: 13.2.2017 10:02