ÚJD SR

Projekt na obstaranie a implementáciu nového webového sídla Úradu jadrového dozoru SR
ÚJD SR má na základe vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) povinnosť upraviť a sprístupniť súčasné webové sídlo (WS) prostredníctvom zmenových požiadaviek v súlade so slovenskou legislatívou, t. j. predovšetkým zo zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a s vyhláškou č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.
Na základe Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov ÚJD SR pred vyhlásením verejného obstarávania sprístupňuje všetky manažérske produkty iniciačnej fázy projektu najmenej na 10 pracovných dní.
Vaše pripomienky a dotazy manažérskych produktov zasielajte na email: info@ujd.gov.sk.

Manažérske produkty iniciačnej fázy:

Aktualizácia: 21.8.2020 13:24