ÚJD SR

Maďarsko, Česká republika, Slovinsko
Pravidelné štvorstranné stretnutie dozorov týchto troch krajín a SR sa uskutočnilo v Balatonfürede, Maďarsko, v dňoch 9. a 10. apríla 2014. V priebehu rokovania sa účastníci informovali o aktuálnom vývoji, najdôležitejších udalostiach na JZ, vymenili si skúsenosti z prípravy a vykonávania misií IRRS, diskutovali o postojoch a názoroch k aktuálnym problémom európskych záležitostí. Predstavitelia dozorov ďalej diskutovali o pôsobení združení WENRA a ENSREG. Z diskusie o spolupráci s MAAE vyplynulo, že dozory majú záujem o zapájanie sa do regionálnych a národných projektov technickej spolupráce MAAE.

Poľská republika
Expertné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v dvoch častiach 25. a 26. novembra 2014 v Trnave a 27. novembra 2014 v Bratislave. Základnými témami rokovania boli: radiačný monitoring v okolí JZ, dozor nad držiteľmi malých množstiev jadrových materiálov a aktuálne legislatívne záležitosti. Poľskí experti prediskutovali relevantné oblasti so slovenskými kolegami na základe ich konkrétnych potrieb a požiadaviek. Pre jednotlivé oblasti boli ustanovené konkrétne kontaktné osoby, prostredníctvom ktorých bude expertný dialóg ďalej prebiehať operatívne, podľa aktuálnych potrieb.

Rakúsko
Bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí (BMaA) a ďalších ministerstiev a krajinských vlád na základe Dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v ob lasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. júna 2014 v St. Pöltene, Rakúsko. Program rokovania bol v zmysle dohody zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti, radiačného monitoringu, životného prostredia, havarijnej pripravenosti a manažmentu nakladania s RAO. Rakúska delegácia sa zaujímala osobitne o progres a aktuálny stav implementácie opatrení Národného akčného plánu, prijatého po vykonaní záťažových testov. Odzneli informácie o aktuálnom stave projektu dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce, vrátane otázok spojených s rozpočtom, o stave vyraďovania JE Bohunice V1, ako aj aktuálnom stave projektu výstavby nového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Do programu stretnutia bola zaradená aj prezentácia zástupcu Ministerstva hospodárstva SR venovaná novej Energetickej politike SR a procesu hodnotenia a cezhraničného posudzovania jej vplyvu na životné prostredie.

V4
V súvislosti s predsedníctvom SR vo Vyšehradskej skupine (V4) zorganizoval ÚJD SR v dňoch 25. a 25. júna 2014 koordinačné stretnutie zástupcov dozorných orgánov krajín V4 na účel prediskutovania aktuálnych otázok európskej politiky v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely a koordinácie budúcich krokov v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Účastníci boli oboznámení s prioritami slovenského predsedníctva so zameraním sa na tie, ktoré sa týkajú energetiky a špeciálne jadrovej energetiky a bezpečnosti.

USA
Dňa 22. septembra 2014 navštívila ÚJD SR delegácia Komisie pre jadrový dozor USA (US NRC), vedená komisárom Williamom C. Ostendorffom. V rámci bilaterálnej diskusie s predstaviteľmi ÚJD SR boli prezentované aktivity a kompetencie ÚJD SR, národný rámec stratégie zadného palivové- ho cyklu, licencovania dostavby blokov 3 a 4 JE Mochovce, otázky fyzickej bezpečnosti a predlžovania životnosti JE. Prediskutované boli aj možnosti vzájomnej spolupráce a ďalšie otázky spoločného záujmu. Delegácia US NRC navštívila lokalitu JE Mochovce 3 a 4. Pri prehliadke blokov vo výstavbe sa komisár zaujímal predovšetkým o implementáciu bezpečnostných opatrení prijatých po udalosti na JE Fukušima. Nemecko
Spolupráca s nemeckou Spoločnosťou pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS), na základe ktorej sa slovenskí experti zúčastňujú seminárov a pracovných stretnutí zameraných na vedecko-technickú spoluprácu v oblasti hodnotenia bezpečnosti JZ, pokračovala aj v roku 2014. Spolupráca s GRS sa ďalej uskutočňuje aj v oblasti analýzy termohydraulických procesov prebiehajúcich pod ochrannou obálkou JE s VVER-440/V213 a využívania nemeckých výpočtových nástrojov (COCOSYS a SUSA).

Keňa
Na základe dvojstranných rokovaní, ktoré sa zrealizovali v minulom roku aj za účasti ÚJD SR, boli stanovené možnosti slovensko-kenskej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky. Kenská delegácia prejavila záujem o študijné návštevy a dlhodobej- šie stáže v SR pre prípravu kenských odborníkov v rámci projektu jadrovej energie. Bilaterálne rokovania vyústili do prípravy Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom energie a ropy Kenskej republiky o výskume, vzdelávaní a rozvoji v oblasti jadrovej vedy a technológie, ktoré bolo za slovenskú stranu podpísané podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom počas jeho oficiálnej návštevy v Nairobi dňa 26. novembra 2014.

Vietnam
Pri príležitosti podpísania Memoranda o porozumení medzi ÚJD SR a Vietnamskou agentúrou pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (VARANS) o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky dňa 24. septembra 2013 vietnamská strana špecifikovala svoj záujem o spoluprácu pri tvorbe legislatívneho rámca, pri rozvoji ľudských zdrojov a pri posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie pre novú JE. V súčasnosti spoločnosť VUJE, a. s., v spolupráci s ÚJD SR pripravuje program školení pre pracovníkov VARANS a ďalších technických podporných organizácií Vietnamu. Návrh školiaceho programu bol v novembri 2014 predstavený vietnamskej strane.

Aktualizácia: