ÚJD SR

Poradným orgánom predsedu ÚJD SR je Rada pre jadrovú bezpečnosť, ktorá sa venuje otázkam posudzovania koncepcie a hodnotenia stavu jadrovej bezpečnosti a zabezpečenia štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR.
Jej úlohou je aj hodnotenie činnosti ÚJD SR a posudzovanie pripravovaných vybraných závažných rozhodnutí ÚJD SR, s významným vplyvom na viaceré oblasti národného hospodárstva SR a na postavenie SR vo vzťahu k zahraničiu.


Štatút Rady ÚJD SR pre jadrovú bezpečnosť

Aktualizácia: 9.5.2016 12:00