ÚJD SR

ÚJD SR trvalo zdokonaľuje svoj systém riadenia. V roku 2002 bol zavedený procesne orientovaný vnútorný systém manažérstva kvality s cieľom dosiahnutia efektívnejšieho a účinnejšieho napĺňania úloh ÚJD SR. V ďalšom období bol tento manažérsky systém rozšírený na všetky činnosti ÚJD SR. Za základ pre zabezpečovanie kvality činností ÚJD SR sú prijaté: norma STN EN ISO 9001:2008 a dokumenty MAAE GS-R-3. Čiastočne sa uplatňujú aj požiadavky normy STN EN ISO 9004:2001 a ďalších noriem rady STN EN ISO.

Základným dokumentom systému je Príručka kvality, v ktorej je formulovaná Politika kvality ÚJD SR, kde sú vytýčené ciele kvality, ktoré chce ÚJD SR dosiahnuť vo vzťahu k obyvateľom SR, ako aj k medzinárodnému spoločenstvu. Stanovené ciele kvality, ako aj fungovanie celého systému sú predmetom vnútorných auditov, ako aj pravidelného ročného hodnotenia. Pre všetky procesy sú vypracované príslušné smernice ÚJD SR ako aj sústava ďalších riadiacich aktov, manažérskych, podporných, inšpekčných postupov a i.

Pre hodnotenie a zlepšovanie činnosti ÚJD SR sa tiež využíva systém CAF (spoločný systém hodnotenia). Riadenie činností súvisiacich s manažérskym systémom vykonáva Rada pre manažérsky systém vedená predsedníčkou ÚJD SR. Rada vytvára koncepciu ďalšieho rozvoja manažérskeho systému. Prihliada pritom na skúsenosti z realizácie manažérskych systémov v štátnej správe a na medzinárodné odporúčania z oblasti manažérstva dozorných orgánov nad jadrovou bezpečnosťou.

Aktualizácia: 11.4.2018 15:54