ÚJD SR

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky predstavuje súbor administratívnych a technických činností, ktoré je potrebné vykonať po ukončení prevádzky jadrového zariadenia s cieľom jeho vyňatia z pôsobnosti atómového zákona. Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný zabezpečiť vyraďovanie, vrátane zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov. Etapu vyraďovania možno začať len na základe povolenia ÚJD SR. Za vyraďovanie zodpovedá Slovenská republika prostredníctvom právnickej osoby, ktorou je spoločnosť JAVYS, a. s., držiteľ povolenia na etapu vyraďovania.


Jadrové zariadenia vo vyraďovaní


Dňa 23.12.2014 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 vydané povolenie na 2. etapu vyraďovania JE Bohunice V-1. Ukončenie 2. etapy sa v zmysle predloženej dokumentácie predpokladá do konca roku 2025, pričom konečný stav areálu na konci 2. etapy bude uvoľnenie na obmedzené využitie. Po záverečnej kontrole dôjde k uvoľneniu areálu spod kontroly dozorných orgánov.

Dňa 11.8.2016 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 369/2016 vydané povolenie na III. a IV. etapu vyraďovania JE Bohunice A-1. Ukončenie III. a IV. etapy v zmysle predloženej dokumentácie sa predpokladá do 31.12.2024, po tomto termíne by mala začať V. etapa vyraďovania JE A-1 s predpokladaným ukončením v roku 2033. Podobne, ako JE V-1 po vykonaní záverečnej kontroly, dôjde k vyňatiu areálu spod kontroly dozorných orgánov a predpokladá sa tiež obmedzené využitie.Viac informácií je možné najsť na stránke Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.: www.javys.sk

Aktualizácia: 15.5.2020 10:19