ÚJD SR

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky predstavuje súbor administratívnych a technických činností, ktoré je potrebné vykonať po ukončení prevádzky jadrového zariadenia s cieľom jeho vyňatia z pôsobnosti atómového zákona. Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný zabezpečiť vyraďovanie, vrátane zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov. Etapu vyraďovania možno začať len na základe povolenia ÚJD SR. Za vyraďovanie zodpovedá držiteľ povolenia na etapu vyraďovania.


Jadrové zariadenia vo vyraďovaní


Dňa 23.12.2014 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 vydané povolenie na 2. etapu vyraďovania JE Bohunice V-1, s účinnosťou od 1.1.2015. Ukončenie 2. etapy sa v zmysle predloženej dokumentácie predpokladá do roku 2025, pričom konečný stav areálu na konci 2. etapy bude „brownfield“ (uvoľnenie na obmedzené využitie). Po záverečnej kontrole dôjde k uvoľneniu areálu spod kontroly dozorných orgánov. Okrem tejto elektrárne sú v SR vo vyraďovaní ešte JE A-1 v Bohuniciach a jedno experimentálne zariadenie na spracovanie RAO v lokalite Bohunice.Viac informácií je možné najsť na stránke Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.: www.javys.sk

Aktualizácia: 9.8.2016 11:57