ÚJD SR

Pojem fyzická ochrana jadrových materiálov predstavuje súbor technických, režimových alebo organizačných opatrení potrebných na zabránenie a zaistenie neoprávnených činností s jadrovými zariadeniami, jadrovými materiálmi, špeciálnymi materiálmi a zariadeniami, pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, pri preprave rádioaktívnych materiálov, ako aj neoprávneného vniknutia do jadrového zariadenia a vykonania sabotáže.

Záväzky SR v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov vyplývajú z pristúpenia k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov (The Convection on the Physical Protection of Nuclear Material), ktorý bol podpísaný vládou ČSSR dňa 8. februára 1987 a uznesením vlády SR č. 394/2007 bol schválený Dodatok k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov. Dodatok lepšie reflektuje súčasnú bezpečnostnú situáciu vo svete a úzko nadväzuje aj na Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu, ktorý bol prijatý 15. apríla 2005 na Valnom zhromaždení OSN, rezolúciou č. 59/290 a ktorý SR, ako prvý štát sveta, ratifikovala dňa 23. marca 2006.

Požiadavky kladené na fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení pre SR sú definované v atómovom zákone a vo vyhláške ÚJD SR č. 51/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.

Dozornú činnosť v tejto oblasti sústreďuje ÚJD SR na kontrolu fyzickej ochrany na jadrových zariadeniach v SR a vykonáva inšpekcie zamerané na fyzickú ochranu jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov a pri prepravách jadrových materiálov.

Aktualizácia: 17.2.2016 15:22