ÚJD SR

Rakúska republika
Bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí (BMaA) a ďalších ministerstiev a krajinských vlád na základe Dohody medzi vládou Rakúskej republiky a vládou SR o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo 31. mája a 1. júna 2011 v Košiciach.
Program rokovania bol v zmysle dohody zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti, radiačného monitoringu, životného prostredia, havarijnej pripravenosti a manažmentu nakladania s rádioaktívnym odpadom.
Rakúska delegácia sa osobitne zaujímala o vybrané udalosti na jadrových zariadeniach v SR, pokuty uložené Úradom jadrového dozoru, závery misie MAAE OSART, ktorá v novembri 2010 preverovala AE Bohunice V-2.
Delegáti sa zaoberali aj opatreniami prijatými v súvislosti s haváriou na atómovej elektrárni Fukushima, ako aj aktivitami na medzinárodnej úrovni v tejto súvislosti.


Expertné rokovanie s Rakúskom

Na základe oficiálnej žiadosti Rakúskej vlády predloženej predsedníčke ÚJD SR bola v dňoch 6. a 7. júna 2011 rakúskym expertom sprístupnená Predbežná bezpečnostná správa (PRESAR) k projektu 3. a 4. bloku AE Mochovce. Skupina expertov vedená zástupcom Federálneho ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia Rakúska študovala sprístupnenú dokumentáciu s možnosťou konzultovať s prítomnými zástupcami ÚJD SR a SE, a. s.
Poľská republika
Stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo 11.-13. decembra 2011 v poľskej Varšave. Základnými témami rokovania boli legislatíva v oblasti mierového využívania jadrovej energie, predovšetkým implementácia Smernice Rady 2009/71/EURATOM do právneho systému oboch krajín, prehľad stavu jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární SR, príprava poľského jadrového programu, potreby poľského dozoru v oblasti prípravy odborného personálu a tiež skúsenosti z poľského predsedníctva EÚ. Súčasťou rokovania bola aj návšteva Národného centra jadrového výskumu v Otwock- Świerk, kde sa slovenská delegácia oboznámila s činnosťou výskumného reaktora Maria ako aj s prevádzkou a aktivitami Národného centra pre výrobu rádioizotopov.
Maďarsko, Česká republika a Slovinsko
Štvorstranné stretnutie dozorov týchto troch krajín a Slovenska sa uskutočnilo v slovinskej Kranjskej Gore v dňoch 4. a 5. mája 2011. Okrem tradičnej informácie o súčasnych aktivitách dozorov prebehla aj obsiahla výmena názorov na riešenie záležitostí týkajúcich sa aktuálnych otázok bezpečnosti jadrových zariadení v zúčastnených krajinách. Osobitná pozornosť bola venovaná koordinácii činnosti v pôsobnosti WENRA, ENSREG, MAAE a maďarským skúsenostiam z predsedníctva EÚ. Intenzívne sa diskutovalo o odozve EÚ na haváriu japonskej atómovej elektrárne Fukushima – o tzv. záťažových testoch.
Najvyšší predstavitelia dozorov diskutovali o príčinách, rozsahu a následkoch vykonania záťažových testov na atómových elektrárňach v zúčastnených krajinách.
Indonézia
Predsedníčka ÚJD SR v dňoch 8.-14. októbra 2011 navštívila Indonéziu, kde sa stretla s vrcholovými predstaviteľmi Agentúry pre jadrový dozor Indonézie (BAPETEN). Počas stretnutia bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi ÚJD SR a BAPETEN o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Na pozvanie predsedníčky ÚJD SR sa následne bilaterálne stretnutie ÚJD SR a BAPETEN konalo v decembri 2011 v Bratislave aj za účasti veľvyslanca Indonézie v SR , kde sa diskutovalo predovšetkým o možnostiach budúcej spolupráce medzi jadrovými dozormi oboch krajín.


Malajzia
V spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kuala Lumpur zorganizoval ÚJD SR v septembri 2011 bilaterálne stretnutie slovenských organizácií (ÚJD SR, VUJE, a. s., JAVYS, a. s., SE,a. s. JESS, a. s., Občianskej informačnej komisie) so zástupcami Malajzijskej jadrovej agentúry (Malaysian Nuclear Agency) za účelom prediskutovania potenciálnych okruhov spolupráce medzi krajinami v oblasti jadrovej energetiky. Malajzijskej strane boli prezentované skúsenosti s odborným vzdelávaním jadrových expertov v SR, s bezpečnosťou AE, s nakladaním s RAO a v oblasti práce s verejnosťou.


Nemecká spolková republika


Pokračuje sa v spolupráci s nemeckou Spoločnosťou pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS), na základe ktorej sa slovenskí experti zúčastňujú seminárov a pracovných stretnutí zameraných na vedecko-technickú spoluprácu v oblasti hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení. Spolupráca pokračuje aj v oblasti analýzy termo-hydraulických procesov prebiehajúcich pod ochrannou obálkou atómových elektrární s VVER-440/V213 a využívania nemeckých výpočtových nástrojov (COCOSYS a SUSA).
Ruská federácia
Bilaterálne rokovanie medzi SR a Ruskou federáciou sa konalo dňa 6. júla 2011 v Bratislave. Uskutočnilo sa na základe Dohody medzi MH SR a Federálnym dozorom Ruska pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie.

Dozorný orgán Ruskej federácie ROSTECHNADZOR (RTN) s pôsobnosťou v oblastiach environmentálnej, technickej a jadrovej bezpečnosti bol ustanovený rozhodnutím vlády RF v roku 2006.

Bilaterálne stretnutie ÚJD SR a jadrového oddelenia RTN bolo zamerané na aktivity dozorných orgánov vyplývajúce zo situácie po udalostiach v Japonsku a tiež na aktuálne otázky priebežnej činnosti dozorných orgánov.

V rámci programu bol prediskutovaný návrh Rámcového programu spolupráce, obe strany sa vzájomne informovali o projektoch nových AE. Diskutovalo sa o prípadnom záujme RF zapojiť sa do projektu MDEP ako aj o možnostiach prepracovania paliva.


Česká republika
Dňa 5.11.2010 sa v Brne uskutočnilo pravidelné každoročné bilaterálne stretnutie medzi jadrovými dozormi Českej republiky a Slovenskej republiky. Nosnou témou rokovania boli spoločné aktivity dozorov, týkajúce sa výkonu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktoré sa v oboch krajinách uskutočnili od posledného bilaterálneho stretnutia. Prediskutovaná bola informácia o procese prípravy novej jadrovej legislatívy na oboch stranách, ako aj príprava bezpečnostných návodov s požiadavkami na bezpečnosť nových blokov a na obsah bezpečnostných správ. ČR predstavila novú organizačnú štruktúru SÚJB, kde vznikol nový odbor na licencovanie nového zdroja. Zhodnotený bol aj aktuálny stav jadrových zariadení v Čechách a na Slovensku, obe strany si vymenili informácie o významných prevádzkových udalostiach za uplynulé obdobie.Francúzsko
V roku 2010 pokračovali snahy obnoviť a rozšíriť Dohodu medzi ÚJD a Riaditeľstvom bezpečnosti jadrových zariadení Francúzskej republiky (DSIN) o výmene informácií a spolupráci v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktorej platnosť už vypršala. Nová Dohoda medzi ÚJD a Úradom jadrovej bezpečnosti Francúzska ASN o výmene informácií a spolupráci v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred žiarením bola po odsúhlasení textu oboma stranami slávnostne podpísaná dňa 8.júna 2010 v priestoroch Veľvyslanectva SR v Paríži.Spojene štáty americké
Dňa 21. septembra 2010 bola na pôde MAAE vo Viedni podpísaná Obnovená dohoda medzi ÚJD SR a Komisiou jadrového dozoru Spojených štátov amerických o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti, kde obe inštitúcie vyjadrujú spoločný záujem pokračovať v rámci svojich kompetencií vo výmene informácií v oblasti bezpečnosti komerčných jadrových reaktorov a v spolupráci týkajúcej sa záležitostí dozoru.

Aktualizácia: 7.1.2015 12:12