ÚJD SR

Bilaterálna spolupráca v roku 2016


Maďarsko, Česká republika, Slovinsko:

V dňoch 17. – 18. mája 2016 sa v Českej republike konalo pravidelné každoročné štvorstranné stretnutie zástupcov jadrových dozorov Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Slovinskej republiky. Tento rok organizované SUJB, CZ.

Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o zmenách a aktuálnom rozvoji štátnych dozorov a najdôležitejších činnostiach vykonaných v období od predchádzajúceho štvorstranného stretnutia. Vymenili si názory a postoje na riešenie európskych záležitostí týkajúcich sa aktuálnych otázok bezpečnosti jadrových zariadení (JZ) v ich krajinách. Diskutovaná bola koordinácia činnosti v pôsobnosti Asociácie dozorov európskych krajín prevádzkujúcich atómové elektrárne (WENRA), činnosti Skupiny európskych jadrových dozorov (ENSREG), aktivity v rámci Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) a spolupráca s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA). Do programu boli zaradené aj otázky fyzickej ochrany a kybernetickej bezpečnosti a bilaterálne vzťahy k tretím krajinám.

Rakúsko:

V dňoch 20.-21.6.2016 sa na základe vládnej dohody o výmene informácií v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením uskutočnilo už 24. dvojstranné stretnutie delegácií SR a Rakúska.

Rokovania sa z rakúskej strany zúčastnili zástupcovia Federálneho ministerstva pre Európu, integráciu a medzinárodné veci, Federálneho ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Federálneho ministerstva zdravia, Federálneho ministerstva vedy, výskumu a ekonomiky, Federálnej environmentálnej agentúry, vlád mesta Viedeň, Horného Rakúska, Dolného Rakúska, Korutánska a Štajerska, Inštitútu pre výskum bezpečnosti a rizika. Zo Slovenska prišli zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR, MZV SR, SHMÚ, SE a.s., JAVYS, a.s., JESS. Vedúcou slovenskej delegácie bola Ing. Marta Žiaková, CSc, predsedníčka ÚJD SR.

Program rokovania bol zameraný na výmenu informácií v oblasti legislatívy mierového využívania jadrovej energie, radiačného monitoringu, havarijnej pripravenosti, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Účastníci prerokovali súčasný stav dostavby blokov 3 a 4 JE Mochovce. Zástupca JESS, a. s. informoval o súčasnom stave projektu nového jadrového zdroja a o procese hodnotenia vplyvu tohto projektu na životné prostredie. V oblasti legislatívy slovenská strana informovala o novom zákone o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody a o pripravovanej legislatíve v súvislosti s transpozíciou smerníc 2013/59/Euratom a 2014/87/Euratom. Na oboch stranách boli prezentované aktivity v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom a SR navyše informovala o situácii vo vyraďovaní JE Bohunice V-1 a JE Bohunice A-1. V diskusii k uvedeným témam sa prebrali všetky relevantné problematiky. Zástupcovia ÚJD SR tiež prezentovali informácie o príprave a plánovaných aktivitách v relevantnej oblasti počas predsedníctva SR v Rade EÚ.

Na stretnutí bolo konštatované, že proces expertných rokovaní, ktoré vyplynuli z podmienky 3.2 Záverečného stanoviska MŽP SR v procese posudzovania vplyvu projektu výstavby JE Mochovce 3,4 na životné prostredie, bol ukončený a obe strany týmto považujú uvedenú podmienku za splnenú. Ďalšie informácie o procese dostavby JE Mochovce 3,4 budú podávané obvyklým spôsobom na každoročných dvojstranných stretnutiach.

Poľsko:

Pravidelné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o včasnom oznamovaní jadrových havárií, výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo 17. júna 2016 v Krakove, Poľská republika.

Základnými témami rokovania boli diskusia o prioritách nadchádzajúceho poľského predsedníctva vo V4 a slovenského predsedníctva v Rade EU s dôrazom na koordináciu v oblasti mierového využívania jadrovej energie a tiež organizácia tréningových pobytov a technickej návštevy poľskej strany na Slovensku.

Obidve delegácie vyjadrili spokojnosť s vysokou úrovňou výmeny informácií medzi odborníkmi z Národnej agentúry pre atómovú energiu Poľska (PAA) a zástupcami Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). V priebehu rokovania bolo dohodnuté, že v nasledujúcom období Slovenská republika poskytne formou tréningových pobytov expertov PAA ako aj zorganizovaním technickej návštevy expertov priamu podporu poľského jadrového dozoru. Naďalej bude pokračovať aj priama komunikácia expertov z oboch krajín podľa potrieb poľského jadrového dozoru.

V závere rokovania bolo konštatované, že výmena informácií a skúseností je pre obidve strany veľmi užitočná a bude sa v nej i naďalej pokračovať. Slovenská strana pozvala zástupcov Poľska na rokovanie, ktoré sa uskutoční v roku 2017 v Slovenskej republike.

Česká republika:

Na základe medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi sa v dňoch 4. a 5. apríla 2016 uskutočnilo v Trnave bilaterálne stretnutie zástupcov Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Českej republiky (SUJB) a Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). Úvod stretnutia patril aktuálnemu dianiu na dozoroch a v jednotlivých republikách. Predsedníčka SUJB informovala o progrese prác na Atómovom zákone, ktorý prešiel čítaním vo všetkých komisiách vlády; o vydaní povolenia na umiestnenie JE Temelín 3&4, ktoré bolo napadnuté na súde a o procese dlhodobej prevádzky JE Dukovany 1. Predsedníčka ÚJD SR poskytla informáciu o aktuálnom stave prípravy nového Atómového zákona, o prijatí Zákona o ťažkých priemyselných haváriách, o periodickom hodnotení prevádzky JE Bohunice V2, dostavbe JE Mochovce 3&4 a vyraďovaní JE Bohunice V1. Z aktuálneho diania na ÚJD SR sa venovala príprave predsedníctva SR v Rade EÚ a poskytla tiež informácie z diania v medzinárodných organizáciách. Českej strane bola tiež poskytnutá informácia o výsledkoch prieskumu verejnej mienky z novembra 2015. Zaujímavé udalosti a informácie z prevádzky jadrových zariadení boli prednesené z oboch zúčastnených strán, rovnako ako informácie o inšpekčných aktivitách. Obe strany detailne informovali o priebehu a výsledkoch následnej kontroly zvarových spojov vybraných zariadení. Česká strana poskytla aj aktualizáciu informácií z oblasti radiacie.

Aktualizácia: