ÚJD SR

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zriadil k 1. júnu 2015 protikorupčnú linku, ktorej cieľom je zvýšiť prevenciu v oblasti korupcie.

Protikorupčná linka slúži výhradne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.

Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať podnety týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Svoje podozrenie môžete oznámiť elektronicky na e-mailovú adresu: korupcia@ujd.gov.sk

Podnet musí obsahovať konkrétne a overiteľné informácie.

Podozrenia možno podať anonymne >> Nahlásenie korupcie

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás úrad o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude môcť informovať.

Protikorupčná linka neslúži na podávanie podnetov na protikorupčné správanie v úradom dozorovaných subjektoch, na podávanie podaní, sťažností, oznámení a petícií podľa osobitných zákonov (napr. 9/2010 Z. z., 85/1990 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.

Na základe úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 585/2018, ako aj na základe Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 a návrhu Národného protikorupčného programu predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR schválila dňa 28.06.2021 Protikorupčný program Úradu jadrového dozoru SR. Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR schválila dňa 17.12.2020 Protikorupčnú politiku Úradu jadrového dozoru SR s účinnosťou od 01.01.2021.

Aktualizácia: 3.7.2020 13:07