ÚJD SR

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení a vykonáva vecnú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a ich predloženie do ďalšieho legislatívneho procesu podpredsedovi vlády SR pre legislatívu.


Aktualizácia: 1.2.2021 12:54