ÚJD SR

Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciámŽiadosť o informácie je možné podať písomne, telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00h do 14.00h na adrese:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27
P. O. BOX 24
820 07 Bratislava 27

tel.: 02/58 221 152, 138 
fax: 02/58 221 166
e-mail:info@ujd.gov.sk


Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Smernicou ÚJD SR o slobodnom prístupe k informáciám.


Sadzobník úhrad za poskytnutie informácie

Sadzobník správnych poplatkov v agende stavebné konanie

Spôsob úhrady nákladov

Opravný prostriedok

Formulár žiadosti o informácie

Štatistika vybavovania prijatých žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Zákon číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica ÚJD SR o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o vybavovaní sťažností a petícií

Smernica o vnútornej kontrole

Aktualizácia: 25.8.2020 11:58