ÚJD SR

Ing. Eduard METKE, CSc.


podpredseda ÚJD SR


Ing. Eduard METKE, CSc. sa narodil 12. januára 1957 vo Svätom Jure.

V roku 1981 ukončil vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tu v roku 1989 získal aj titul CSc. V rokoch 1981 – 1992 pôsobil na Elektrotechnickej fakulte STU ako výskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1992-1993 pracoval na Ministerstve životného prostredia v Bratislave v odbore pre jadrovú a radiačnú ochranu a zároveň bol poverený pripraviť založenie dozorného úradu nad jadrovou bezpečnosťou v Slovenskej republike. V roku 1993, po založení Úradu jadrového dozoru SR, začal na úrade pracovať vo funkcii riaditeľa odboru havarijného plánovania, informatiky a prípravy personálu, kde koordinoval otázky vonkajšieho a vnútorného havarijného plánovania, prevádzku havarijného centra, prípravu legislatívnych predpisov v oblasti jadrovej bezpečnosti, spoluprácu v danej oblasti s Európskou komisiou, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) a OECD/NEA. Bol zodpovedný aj za oblasť informatiky a prenos dát z jadrových zariadení a za projekty MAAE a EK v danej oblasti (RODOS, EURANOS, ...), kde pôsobil doteraz. Od roku 2005 bol poverený aj funkciou generálneho riaditeľa Sekcie dozorných činností a medzinárodných vzťahov Úradu jadrového dozoru SR. Počas svojho pôsobenia v Úrade jadrového dozoru SR absolvoval množstvo seminárov, stáží, vedeckých pobytov a ďalších vzdelávacích aktivít organizovaných MAAE a EK v oblasti havarijného plánovania a havarijnej pripravenosti. V rokoch 2006 – 2011 bol členom a neskôr vedúcim skupiny expertov počas misií v iných krajinách organizovaných MAAE, EK alebo OECD/NEA.

Dňa 1. novembra 2014 bol Ing. Eduard METKE, CSc. menovaný vládou SR za podpredsedu Úradu jadrového dozoru SR.

Aktualizácia: 23.5.2016 15:02