ÚJD SR

ENSREG - European Nuclear Safety Regulators Group je nezávislý odborný orgán, ktorý vznikol v roku 2007 na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Skupina ENSREG je zložená z významných predstaviteľov národných jadrových dozorov, dozorov nad bezpečným nakladaním s rádioaktívnym odpadom alebo radiačnej ochrany, a za spoluúčasti štátnych úradníkov s pôsobnosťou v týchto oblastiach zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie a zástupcov Európskej komisie.

Ako nezávislý odborný orgán pracuje ENSREG na:

  1. zlepšení spolupráce a otvorenosti medzi členskými štátmi v oblasti jadrovej bezpečnosti a nakladania s rádioaktívnym odpadom,
  2. zlepšiení celkovej transparentnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a problematiky nakladania s rádioaktívnym odpadom, a
  3. v prípade potreby poskytovať odbornú podporu Európskej komisii v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení a bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Aby mohol ENSREG plnohodnotne napĺňať svoj ​​pracovný program pracujú v rámci neho štyri pracovné skupiny. Tieto pracovné skupiny sa schádzajú podľa potreby. ENSREG predkladá EÚ správu o svojej činnosti, každé tri roky.

Do ENSREGu sú nominovaní aj odborníci z ÚJD SR, ktorí sa aktívne zúčastňujú na príprave, pripomienkovaní a schvaľovaní dokumentov EÚ legislatívneho i nelegislatívneho charakteru, ktorými sa skupina zaoberá.


Aktualizácia: 17.8.2016 15:31