ÚJD SR

Právnické a fyzické osoby môžu využívať jadrové materiály, budovať, modifikovať alebo prevádzkovať jadrové zariadenia (JZ), vyraďovať JZ alebo nakladať s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) iba na základe povolenia alebo súhlasu vydaného ÚJD SR.

Vydávanie povolení ÚJD SR je prvým nástrojom kontroly právnických a fyzických osôb, ktoré využívajú jadrové materiály, nakladajú s RAO alebo ktoré stavajú, uvádzajú do prevádzky, prevádzkujú, resp. vyraďujú JZ.

Na získanie povolenia musí žiadateľ preukázať svoju schopnosť dodržiavať a plniť všetky požiadavky stanovené zákonmi a vyhláškami platnými v Slovenskej republike. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že JZ bude, resp. je prevádzkované bezpečne.

Povolenia na prevádzku jadrových elektrárni, ktoré vydal ÚJD SR ich prevádzkovateľovi - Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.)

  • Bohunice V-2
  • Mochovce 1,2

V roku 2013 novelou atómového zákona č. 143/2013 Z. z. bolo povolenie na prevádzku všetkých jadrových zariadení stanovené na neobmedzenú dobu. Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti po 10 rokoch prevádzky zostáva v platnosti.

Povolenie na 2. etapu vyraďovania jadrovej elektrárne, ktoré vydal ÚJD SR ich prevádzkovateľovi - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS, a. s.)


  • Dňa 23.12.2014 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 vydané povolenie na 2. etapu vyraďovania JE V-1 s účinnosťou od 1.1.2015

Aktualizácia: 11.10.2018 17:11