ÚJD SR

Záťažové testy (ZT) JE sa v SR začali 1. júna 2011, v súlade s tým ako to dohodla EK a skupina ENSREG. Testovali sa všetky prevádzkované slovenské JE, čiže Bohunice V-2, Mochovce 1,2 a JE Mochovce 3, 4 vo výstave. Harmonogram testovania bol rozdelený do niekoľkých fáz.
V prvotnej fáze odovzdala SR, dňa 30. decembra 2011, Národnú správu o výsledkoch záťažových testov vykonaných na JE v SR sekretariátu ZT, funkciu ktorého vykonáva Joint research center v Pettene v Holandsku. Týmto sa však proces ZT neskončil, ale pokračovala fázou medzinárodného posudzovania výsledkov, ktoré sa organizovalo v troch krokoch.

Desktop review

V termíne od 1. do 20. januára 2012 prebiehal tzv. desktop review, v rámci ktorého mali všetky zúčastnené národné dozorné orgány krajín EÚ ako aj samotná EK možnosť študovať predložené národné správy a sformulovať otázky pre 17 krajín, ktoré ZT vykonali. SR na národnú správu dostala 90 otázok, na ktoré ÚJD SR v spolupráci so SE, a. s. pripravili písomné odpovede.

Partnerská previerka podľa tém (Topical peer review)

Druhým krokom posudzovania bola partnerská previerka podľa tém, ktorá sa uskutočnila od 5. do 22. februára 2012 v priestoroch EK v Luxemburgu. Ako názov naznačuje, posudzovanie bolo rozdelené do troch hlavných tém, a to:

  1. zemetrasenie a extrémne prírodné vonkajšie podmienky,
  2. úplná strata elektrického napájania a strata koncového odvodu tepla,
  3. manažment nadprojektových (ťažkých) havárií.

Pre každú oblasť mali všetky krajiny EÚ právo nominovať jedného experta, ktorý sa posudzovania zúčastnil. Spolu so zástupcami EK na topical review participovalo takmer 90 expertov. Krajiny, ktoré vykonali ZT, tam prezentovali hlavné výsledky hodnotenia. Súčasne odpovedali na najdôležitejšie otázky, ktoré dostali v rámci predchádzajúcej fázy (desktop review) a odpovedali na priame otázky prítomných expertov. Výsledkom tohto posudzovania bol návrh správy z posúdenia, pre každú zúčastnenú krajinu.

Partnerská previerka v krajine (Country peer review)

Správy za každú krajinu boli sfinalizované počas poslednej fázy ZT, ktoré prebiehali v marci 2012 priamo v jednotlivých krajinách (tzv. country peer review). Medzinárodný tím expertov, ktorý mal za úlohu preveriť deklarované výsledky ZT priamo v krajine a najmä priamo na JE, bol v SR od 26. do 29. marca 2012. Zástupcovia ÚJD SR a SE, a. s., odpovedali počas týchto dní na otázky zahraničných hodnotiteľov, ktorí si deklarované tvrdenia overili aj na prevádzkovanom 1. a 2. bloku JE Mochovce a na 3. a 4. bloku JE Mochovce. Pozornosť venovali seizmickej odolnosti bezpečnostne dôležitých stavieb, systémov a komponentov, opatreniam proti zaplaveniu lokality elektrárne, dostupnosti štandardných aj neštandardných zásob chladiva na elektrárni, možnostiam elektrického napájania z rôznych zdrojov, stavu akumulátorových batérií a iným dôležitým aspektom bezpečnosti prevádzky. Na základe zistených skutočností dopracoval tím hodnotiteľov hodnotiacu správu, ktorá je zverejnená spolu s ostatnými správami z iných členských štátov EÚ. Okrem stručného zhrnutia faktov, týkajúcich sa legislatívnych požiadaviek, projektu a organizačných opatrení súvisiacich s troma sledovanými oblasťami, sú v správe uvedené aj silné stránky JE v SR, ako aj odporúčania na ďalšie vylepšenia.

Záverečná správa EK z partnerského posudzovania

26. apríla 2012 vydali EK a skupina ENSREG záverečnú správu EK - Peer review report of the stress tests performed on European nuclear power plants. ENSREG a EK vo svojom spoločnom vyhlásení konštatovali, že: "V zmysle princípu neustáleho zlepšovania jadrovej bezpečnosti záťažové testy identifikovali konkrétne zlepšenia. Ako celková správa z partnerského posudzovania, tak i správy jednotlivých krajín obsahujú veľmi praktické odporúčania, ktorých cieľom je dosiahnuť konkrétne vylepšenia.“

Celková správa zdôrazňuje štyri hlavné oblasti pre zlepšenie, ktoré budú preskúmané v celej Európe:

  1. vydanie WENRA odporučení s využitím najlepšie dostupných odborných znalostí EÚ na posudzovanie prírodných rizík berúc do úvahy MAAE návody
  2. zdôraznenie významu Periodic Safety Review
  3. implementácia uznávaných opatrení na ochranu integrity reaktora
  4. minimalizácia nehôd zapríčinených prírodnými faktormi a obmedzenie následkov takýchto nehôd


Záverečný krok EK

Na základe všetkých zozbieraných informácií reprezentanti hodnotiacej komisie EK pripravili záverečnú správu zo ZT JE zahŕňajúcu všetky relevantné krajiny. Správa je verejne prístupná a bola tiež prezentovaná v Európskom parlamente (EP).

Aktualizácia: 19.4.2016 11:51