Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (výberové konanie VK/2018/1290) - Kancelária úradu


Informácie o štátnozamestnaneckom mieste.

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (výberové konanie VK/2018/1290) /8.
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
Miesto výkonu štátnej služby: Bratislava - Bajkalská 27
Organizačný útvar: Kancelária úradu
Hlavné úlohy: Najnáročnejšia činnosť, • koncepcia, tvorba a realizácia komunikačnej politiky úradu, aktívne tlmočenie štátnej politiky úradu smerom na verejnosť, • tvorba stratégie komunikácie s verejnosťou v súvislosti s povoľovacími konaniami nadväzujúcimi na posudzovanie vplyvov činností v oblasti mierového využívania jadrovej energie na životné prostredie vrátane činností s cezhraničným vplyvom, • pravidelné informovanie verejnosti o činnosti úradu s dôrazom na zainteresovanú verejnosť , Bližšie určená najnáročnejšia činnosť, • spracovanie koncepcie a stratégie komunikácie úradu s verejnosťou v oblasti mierového využívania jadrovej energie a zabezpečovanie jej realizácie, • organizovanie a zabezpečovanie realizácie komunikačnej politiky úradu, • zabezpečenie informovania a obojstrannej komunikácie počas účasti verejnosti na rozhodovacom procese úradu pri povoľovacích činnostiach nadväzujúcich na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie vrátane cezhraničných vplyvov, • manažment spracovania výročnej správy o činnosti ÚJD SR pre verejnosť, • zabezpečenie obojstrannej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom organizovania stretnutí, konzultácií, seminárov, dní otvorených dverí, besied a pod., • pravidelné informovanie verejnosti o činnosti úradu a stave jadrovej bezpečnosti formou zverejňovania oznámení, správ a vyhlásení týkajúcich sa činnosti úradu vrátane zverejňovania informácií v rámci e-Governementu, • zabezpečenie obojstrannej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom organizovania stretnutí, konzultácií, seminárov, dní otvorených dverí, besied a pod., • zabezpečenie komunikácie a organizácia stretnutí so zástupcami NR SR, ostatných ústredných orgánov štátnej správ,y reginálnymi administratívami a volenými zástupcami a ďalšími organizáciami, • plnenie povinností úradu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vrátane rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
Počet obsadzovaných miest: 1 - ide o vonkajšie výberové konanie


Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vzdelanie, zameranie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nie sú ustanovené
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti a ovládanie cudzieho jazyka:
- ovládanie anglického jazyka na úrovni B1,, - všeobecný prehľad o činnosti vlády a organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy najmä Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,, - základný prehľad o činnosti úradu podľa zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, , - základné znalosti zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, základný prehľad o jadrových zariadeniach v SR, účasť verejnosti v správnom konaní (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)., Overované schopnosti a vlastnosti: , - svedomitosť a spoľahlivosť,, - samostatnosť,, - komunikačné zručnosti,, - analytické, koncepčné a strategické myslenie,, - schopnosť pracovať pod tlakom.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Zoznam požadovaných dokladov:
  • 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná).
  • 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).
  • 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).
  • 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).
  • 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad
  • pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.
  • 6. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na úrovni B1.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: -03/14/2018- Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektornickými prostriedkami.
S označením na obálke a v žiadosti: VK/2018/1290
Na adresu: Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.02.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.03.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/5143., Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 27.03.2018. , Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, Bratislava., Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť. Kontaktná osoba: Mgr Zuzana Pišteková, tel. č. +421 2 58221119., Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:, a. v listinnej podobe - v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje (VK/2018/1290) a zaslal na adresu: Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27., b. v elektronickej podobe - prostredníctvom portálu výberových konaní - pozri: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/5143 - v tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe., - bez autentifikácie (bez použitia eID karty), V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom., - po autentifikácii (s použitím eID karty), V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe., V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.