Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (výberové konanie VK/2017/3612) - Kancelária úradu


Informácie o štátnozamestnaneckom mieste.

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (výberové konanie VK/2017/3612) /8.
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
Miesto výkonu štátnej služby: Bratislava - Bajkalská 27
Organizačný útvar: Kancelária úradu
Hlavné úlohy: Najnáročnejšia činnosť: - koncepcia, tvorba a realizácia komunikačnej politiky úradu, aktívne tlmočenie štátnej politiky úradu smerom na verejnosť, tvorba stratégie komunikácie s verejnosťou v súvislosti s povoľovacími konaniami nadväzujúcimi na posudzovanie vplyvov činností v oblasti mierového využívania jadrovej energie na životné prostredie vrátane činností s cezhraničným vplyvom, pravidelné informovanie verejnosti o činnosti úradu s dôrazom na zainteresovanú verejnosť. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: - spracovanie koncepcie a stratégie komunikácie úradu s verejnosťou v oblasti mierového využívania jadrovej energie a zabezpečovanie jej realizácie, - organizovanie a zabezpečovanie realizácie komunikačnej politiky úradu, - zabezpečenie informovania a obojstrannej komunikácie počas účasti verejnosti na rozhodovacom procese úradu pri povoľovacích činnostiach nadväzujúcich na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie vrátane cezhraničných vplyvov, - manažment spracovania výročnej správy o činnosti ÚJD SR pre verejnosť, - zabezpečenie obojstrannej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom organizovania stretnutí, konzultácií, seminárov, dní otvorených dverí, besied a pod., - pravidelné informovanie verejnosti o činnosti úradu a stave jadrovej bezpečnosti formou zverejňovania oznámení, správ a vyhlásení týkajúcich sa činnosti úradu vrátane zverejňovania informácií v rámci e-Governementu, - zabezpečenie obojstrannej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom organizovania stretnutí, konzultácií, seminárov, dní otvorených dverí, besied a pod., - zabezpečenie komunikácie a organizácia stretnutí so zástupcami NR SR, ostatných ústredných orgánov štátnej správ,y reginálnymi administratívami a volenými zástupcami a ďalšími organizáciami, - plnenie povinností úradu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vrátane rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
Počet obsadzovaných miest: 1 - ide o vonkajšie výberové konanie otvorené pre všetkých záujemcov (pozri: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3778)


Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vzdelanie, zameranie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nie sú ustanovené
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti a ovládanie cudzieho jazyka:
- ovládanie anglického jazyka na úrovni B1 (mierne-pokročilý), - všeobecný prehľad o činnosti vlády a organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy najmä Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, základný prehľad o činnosti úradu podľa zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, základný prehľad o jadrových zariadeniach v SR, účasť verejnosti v správnom konaní (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), požadované schopnosti a vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom

Zoznam požadovaných dokladov:

  • a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  • b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  • e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad
  • pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
  • f. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk - úroveň B1)

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: -01/15/2018- Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektornickými prostriedkami.
S označením na obálke a v žiadosti: VK/2017/3612
Na adresu: Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe (v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje: VK/2017/3612) alebo v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní https://open.slovensko.sk/vk . V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe. Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.12.2017. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 15.01.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3778. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 29.01.2018. Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť. Kontaktná osoba: Mgr Zuzana Pišteková, tel. č. +421 2 58221119.