Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas čerpania služobného voľna - Odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení


Informácie o štátnozamestnaneckom mieste.

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas čerpania služobného voľna /8.
Odbor štátnej služby: 2.05 Jadrový dozor
Miesto výkonu štátnej služby: Trnava - Okružná 5
Organizačný útvar: Odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení
Hlavné úlohy: Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti, na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Kontrolná, inšpekčná a dozorná činnosť s celospoločenským dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy., Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba politiky a vnútroštátneho programu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Príprava podkladov pre zasadnutia pracovných skupín v rámci EK, MAAE, OECD/NEA a WENRA, posudzovanie dokumentov na medzinárodnej úrovni v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Kontrolná, inšpekčná a dozorná činnosť na jadrových zariadeniach na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, s celospoločenským dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba podkladov pre atómový zákon a vykonávacie právne predpisy v kompetencii úradu a pripomienkovanie návrhov legislatívnych dokumentov pripravených inými rezortmi, ktoré sa dotýkajú oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.
Počet obsadzovaných miest: 1 - vonkajšie výberové konanie, ide o zastupovanie zamestnanca počas čerpania služobného voľna do 17.1.2019


Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vzdelanie, zameranie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: úspešné vykonanie inšpektorskej skúšky podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti a ovládanie cudzieho jazyka:
ovládanie anglického jazyka (B1 – úroveň mierne pokročilý), svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, komunikačné zručnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

  • a.Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  • b.Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • c.Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • d.Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  • e.Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad (pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu)
  • f. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk - úroveň B1)

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: -03/08/2018- Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektornickými prostriedkami.
S označením na obálke a v žiadosti: VK/2018/1335
Na adresu: Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe (v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje: VK/2018/1335) alebo v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníhttps://open.slovensko.sk/VK/. V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe. Dátum vyhlásenia výberového konania: 23.02.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 08.03.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/5176. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 22.03.2018. Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, Trnava. Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť. Kontaktná osoba: Mgr Zuzana Pišteková, tel. č. +421 2 58221119.