Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

hlavný štátny radca/stála štátna služba - Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí


Informácie o štátnozamestnaneckom mieste.

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca/stála štátna služba/8
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Miesto výkonu štátnej služby: Bratislava - Bajkalská 27
Organizačný útvar: Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí
Hlavné úlohy: Najnáročnejšia činnosť, • Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. • Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. , Bližšie určená najnáročnejšia činnosť, • Tvorba koncepcie rozvoja spolupráce SR s OECD/NEA vrátane finančných aspektov, koordinácia účasti rezortov a organizácií SR na aktivitách OECD/NEA. • Tvorba stratégie zahraničnej bilaterálnej spolupráce, koordinácia a príprava dvojstranných zmluvných dokumentov s dotknutými rezortmi a spolupráca s nimi (v rámci EÚ i mimo EÚ), hodnotenie plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z platných bilaterálnych medzinárodných dohôd.
Počet obsadzovaných miest: 1


Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vzdelanie, zameranie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nie sú ustanovené
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti a ovládanie cudzieho jazyka:
ovládanie anglického jazyka - úroveň B1, Požadované schopnosti a vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom., Požadované odborné vedomosti:, - všeobecný prehľad v oblasti využívania jadrovej energie v Slovenskej republike prípadne i v zahraničí a všeobecný prehľad o jadrových zariadeniach v SR, - všeobecný prehľad o európskej legislatíve a medzinárodných zmluvách v oblasti využívania jadrovej energie, - všeobecný prehľad o činnosti OECD a jej Nuclear Energy Agency, - znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne znalosti zákona č. 541/2004 Z .z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • 1.Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  • 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  • 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad
  • pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
  • 6. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk - úroveň B1)

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: -02/15/2018- Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektornickými prostriedkami.
S označením na obálke a v žiadosti: VK/2018/652
Na adresu: Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe (v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje: VK/2018/652) alebo v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní https://open.slovensko.sk/vk . V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe., Dátum vyhlásenia výberového konania: 31.01.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 15.02.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4329. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov., Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 01.03.2018. Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. , Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť., Kontaktná osoba: Mgr Zuzana Pišteková, tel. č. +421 2 58221119.