Navrhované právne normy

Navrhované právne normy

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako ostatný ústredný orgán štátnej správy zverejňuje nasledujúce texty navrhovaných právnych noriem pred ich uvoľnením na medzirezortné pripomienkové konanie.

Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia: 13.01.2022