Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Podrobnosti podľa § 10 ods. 8 zákona v podmienkach Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o:

a) podávaní oznámení,
b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
d) evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona,
e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,

určuje Smernica upravujúca podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v rámci vnútorného systému preverovania oznámení je riaditeľka osobného úradu.

Oznámenie možno podať písomne alebo elektronicky.

Elektronicky je možné podať oznámenie na e-mailovú adresu: protispol.cinnost@ujd.gov.sk (uvedený spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite).

Oznámenie v písomnej forme môže oznamovateľ doručiť:

  • do podateľne úradu poštovým podnikom na adresu: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. BOX 24, 820 07 Bratislava
  • do podateľne úradu osobne
  • vložením do schránky určenej na podávanie písomných oznámení (schránky sú umiestnené na pracovisku v Bratislave (2. podlažie) a v Trnave (7. podlažie)

V prípade, ak oznamovateľ urobí oznámenie v písomnej forme doručením poštovým podnikom, prípadne doručením do podateľne úradu osobne – vloží oznámenie do obálky s označením „Oznámenie – neotvárať“.

Podnety, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu, zodpovedná osoba postúpi príslušnému orgánu.

Aktualizácia: 24.11.2022