Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

Použité skratky:

AKOBOJE

Automatizovaný komplex bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne

AZ

Aktívna zóna reaktora

ALARA

Tak nízke, ako je možné rozumne dosiahnuť

BO

Bežná oprava

BS

Bezpečnostná správa

BSC

Bohunické spracovateľské centrum

CDF

Pravdepodobnosť poškodenia aktívnej zóny reaktora  (Core damage frequency)

CO

Civilná obrana

ČSSR

Československá socialistická republika

ČSFR

Česká a Slovenská federatívna republika

ČSKAE

Československá komisia pre atómovú energiu

BDBA

Nadprojektová havária

DBA

Maximálna projektová havária

DG

Dieselgenerátor

EBO

Atómové elektrárne Bohunice

EdF

Electricité de France

ESFAS

Engineering Safety Features Actuation System

GO

Generálna oprava

EOP

Havarijné predpisy

HRS

Havarijné riadiace stredisko

HVB

Hlavný výrobný blok

ICRP

Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu (International Commission for Radiation Protection)

IDE

Individuálny dávkový ekvivalent

INES

Medzinárodná stupnica pre hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach

INSAG

International Nuclear Safety Advisory Group – Medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti

JE

Jadrová elektráreň

JE A-1

Atómová elektráreň Bohunice A-1

JE V-1

Atómové elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice (1.a 2. blok)

JE V-2

Atómové elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice (3.a4. blok)

JE Mochovce

Atómové elektrárne Mochovce

JZ / JEZ

Jadrové zariadenie / jadrovo energetické zariadenie

KDE

Kolektívny dávkový ekvivalent

KKC

Krízové a koordinačné centrum ÚJD

KKRH

Krajská komisia pre radiačné havárie

KRH

Komisia vlády SR pre radiačné havárie

LaP

Limity a podmienky pre prevádzku

LBB

Únik před roztrhnutím (Leak Before Break)

LOCA

Nehoda s únikom chladiva

MAAE

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

MaR

Meranie a regulácia

MO-ASR

Ministerstvo obrany – Armáda Slovenskej republiky

MSK –64

Medvedev Sponhauer Karnikova stupnica pre hodnotenie seizmických udalostí

MSVP

Medzisklad vyhoretého paliva

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NUSS

Nuclear Safety Standards

OHO

Organizácia havarijnej odozvy

OKRH

Okresná komisia pre radiačné havárie

ORS

Operatívno –riadiaca skupina

PpBS

Predprevádzková bezpečnostná správa

PHARE

Iniciatíva EÚ pre ekonomickú integráciu krajín strednej a východnej Európy

PO

Primárny okruh

PS

Prevádzkový súbor

PSA

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti

PG

Parogenerátor

QA

Zabezpečovanie kvality

RAO

Rádioaktívne odpady

RGO

Rozšírená generálna oprava

RÚ RAO

Republikové  úložisko RAO

SAMG

Severe Accident Management Guidelines

SBEOP

Symptónovo orientované predpisy pre havarijné podmienky

SE, a.s.

Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť

SE-EBO

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, odštepný závod SE, a.s.

SE-EMO

Atómové elektrárne Mochovce, odštepný závod SE, a.s.

SE-VYZ

Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoretým palivom, odštepný závod SE, a.s.

SHMU

Slovenský hydrometeorologický ústav

SIRM

Safety Improvement of Mochovce NPP Project Review Mission - závery misie MAAE uskutočnenej v Mochovciach v júni 1994

SK

Systém kvality

SPSA

PSA pre nízkovýkonové hladiny reaktora a odstavený reaktor

SKR

Systém kontroly a riadenia

SR

Slovenská republika

SÚRMS

Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete

STN

Slovenská technická norma

ŠFL JEZ

Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

ŠZÚ

Štátny zdravotný ústav

TŠBO

Technická špecifikácia bezpečnostného opatrenia

UJZ/PU

Udalosť na jadrovom zariadení / Prevádzková udalosť

ÚCO

Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky

ÚJD

Úrad jadrového dozoru Slovenskej Republiky

US NRC

US NRC United States Nuclear Regulatory Commission      Komisia jadrového dozoru USA

VÚJE

Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s.

VBK

Vláknobetónový kontajner

WANO

World Association of Nuclear Operators


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola