Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

OBSAH


Titulná strana
Použité skratky
Vecný odkazovač

1. Úvod
     1.1 Účel správy
     1.2 Koncepcia využívania jadrových zdrojov v SR

2. Jadrové zariadenia SR v zmysle Dohovoru
     2.1 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-1
          2.1.1 Popis blokov JE V-1 - viď NS SR september 1998
          2.1.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-1
          2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1
     2.2 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-2
          2.2.1 Popis blokov JE V-2 - viď NS SR september 1998
          2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-2
          2.2.3 Prevádzková bezpečnostná správa po 10 rokoch prevádzky
          2.2.4 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2
     2.3 Atómová elektráreň Mochovce - 1. a 2. blok
          2.3.1 Popis elektrárne JE Mochovce - viď NS SR september 1998
          2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov v Mochovciach
          2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach
     2.4 Atómová elektráreň Bohunice A-1
     2.5 Medzisklad vyhoretého paliva
          2.5.1 Popis použitej technológie
          2.5.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti MSVP
          2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP
     2.6 Technológie na spracovanie a úpravu RAO
          2.6.1 Stručný popis technológií - viď NS SR september 1998
          2.6.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti zariadení
     2.7 Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

3. Legislatíva a dozor
     3.1 Legislatívny a dozorný rámec
          3.1.1 Štruktúra dozorných orgánov
          3.1.2 Legislatíva
          3.1.3 Štátny dozor v oblasti jadrovej bezpečnosti
          3.1.4 Štátny dozor v oblasti ochrany zdravia pred žiarením
     3.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa
          3.2.1 Zákon č. 130/1998 Z. z. - Povinnosti prevádzkovateľa voči dozoru - viď NS SR september 1998
          3.2.2 Metódy dozoru na overenie dodržiavania podmienok licencie prevádzkovateľom
          3.2.3 Postih - viď NS SR september 1998

4. Všeobecné aspekty bezpečnosti
     4.1 Priorita bezpečnosti
          4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
          4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
          4.1.3 Úloha dozorného orgánu
     4.2 Finančné a ľudské zdroje
          4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti
          4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ
          4.2.3 Ľudské zdroje
     4.3 Ľudský činiteľ
          4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia - viď NS SR september 1998
          4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám - viď NS SR september 1998
          4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
          4.3.4 Úloha dozorného orgánu
     4.4 Systém zabezpečovania kvality prevádzkovateľa
          4.4.1 História budovania Systému kvality SE, a.s
          4.4.2 Koncepcia kvality - viď NS SR september 1998
          4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE, a.s.
          4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE, a.s.
          4.4.5 Úloha dozorného orgánu
     4.5 Hodnotenie a overovanie bezpečnosti
          4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných jadrových elektrární
          4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrární ÚJD - viď NS SR september 1998
          4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných jadrových elektrární
          4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-230 JE V-1
          4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-213 JE V-2
          4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-213 JE Mochovce
          4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti
     4.6 Radiačná ochrana
          4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia
          4.6.2 Implementácia legislatívy v oblasti radiačnej ochrany
          4.6.3 Monitorovanie radiačnej situácie prevádzkovateľom
          4.6.4 Aktivity dozorných orgánov
     4.7 Havarijná pripravenosť
          4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti
          4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti
          4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa
          4.7.4 Plány ochrany obyvateľstva (vonkajšie havarijné plány)
          4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu
          4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti
          4.7.7 Medzinárodné dohody
     4.8 Styk s verejnosťou

5 Bezpečnosť jadrových zariadení SR
     5.1 Výber lokality
          5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality - viď NS SR september 1998
          5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce - viď NS SR september 1998
          5.1.3 Medzinárodné dohody ÚJD
     5.2 Projektová príprava a výstavba
          5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby - viď NS SR september 1998
          5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce  - viď NS SR september 1998
     5.3 Prevádzka
          5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom - viď NS SR september 1998
          5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku
          5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ
          5.3.4 Technická podpora prevádzky - viď NS SR september 1998
          5.3.5 Analýza udalostí na jadrových zariadeniach
          5.3.6 Tvorba RAO
     5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení

6 Prílohy
     6.1 Zoznam jadrových zariadení a technicko-ekonomické ukazovatele
          6.1.1 ZOZNAM JADROVÝCH ZARIADENÍ
          6.1.2 TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
     6.2 Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k jadrovej a radiačnej bezpečnosti
     6.3 Zoznam vybraných národných a medzinárodných dokumentov vzťahujúcich sa na bezpečnosť reaktorov typu VVER,
              zariadení SE-VYZ (obdobie 1.7.1998 - 30.6.2001)

     6.4 Limity výpustí rádioaktívnych látok
     6.5 Kolektív autorov

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola