Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.2 Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k jadrovej a radiačnej bezpečnosti


Zákon NR SR č. 2/1993 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov

Zákon č. 130/1998 Z. z., o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z. z., v znení poslednej novely č. 470/2000 Z. z.

Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - posledná novela zákonom č. 237/2000 Z. z.

Zákon NR SR č. 70/1998 Z. z., o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, t. č. sa na novele pracuje.

Zákon č. 254/1994 Z. z., o štátnom fonde likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi- posledná novela č. 78/2000 Z. z.

Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení poslednej novely č. 391/2000 Z. z.

Zákon NR SR č. 272/1994 Zb., o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov - posledná novela č.470/2000 Z. z.

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane, posledná novela č. 252/2001 Z. z.

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce

Vyhláška ČSKAE č. 436/1990 Zb. , o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

Výnos ČSKAE 2/1978 o zaistení jadrovej bezpečnosti při umiestňovaní stavieb s jadrovo-energetickým zariadením

Výnos ČSKAE č. 4/1979, o všeobecných kritériách zaistenia jadrovej bezpečnosti pri umiestňovaní stavieb s jadrovo-energetickým zariadením

Výnos ČSKAE č. 6/1980, o zaistení jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrovo-energetických zariadení. Zrušený len § 36 výnosu č. 6/1980 Vyhláškou ÚJD č. 245/1999 Z. z.

Výnos ČSKAE č. 9/1985, o zaistení jadrovej bezpečnosti výskumných jadrových zariadení

Vyhláška SUBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení Vyhlášky č. 31/1991 Zb.

Vyhláška ÚJD č. 29/1999 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení

Vyhláška ÚJD č. 30/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitov množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody

Vyhláška ÚJD č. 186/1999 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov

Vyhláška ÚJD č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení

Vyhláška ÚJD č. 198/1999 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov

Vyhláška ÚJD č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Vyhláška ÚJD č. 246/1999 Z. z. o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky

Vyhláška ÚJD č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov

Vyhláška ÚJD č. 31/2000 Z. z. o udalostiach na jadrových zariadeniach

Vyhláška ÚJD č.190/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z., o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií

Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré boli zrušené alebo nahradené /dôležité novelizácie/:

Vyhláška ČSKAE č. 67/1987 Zb. o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi bola zrušená a nahradená Vyhláškou ÚJD č. 190/2000 Z. z. o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Vyhláška ČSKAE č. 100/1989 Zb. o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadení a jadrových materiálov bola zrušená a nahradená Vyhláškou ÚJD č. 186/1999 Z. z. o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov

Vyhláška ČSKAE č. 191/1989 Zb., ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení bola zrušená a nahradená Vyhláškou ÚJD č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 65/1972 Zb., o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením bola zrušená a nahradená Vyhláškou MZ SR č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Vyhláška ČSKAE č. 28/1977 Zb. o evidencii a kontrole jadrových materiálov bola zrušená a nahradená Vyhláškou ÚJD č. 198/1999 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov

Zákon FZ ČSSR č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení bol zrušený a nahradený zákonom NR SR č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z. z.

Vyhláška FMTIR č.84/1976 Zb. O územnoplánovacích podkladoch a plánovacej dokumentácii bola zrušená poslednou novelou stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. a nahradená vyhláškou 453/2000 Z.z.

Vyhláška FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu bola zrušená poslednou novelou stavebného zákona č. 237/2000 Z. z.

Vyhláška FMTIR č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku bola zrušená poslednou novelou stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. a čiastočne nahradená vyhláškou č. 453/2000 Z. z.

Vyhláška FMŽP, MŽP ČR a SKŽP č. 376/1992 Zb. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. bola zrušená poslednou novelou stavebného zákona č. 237/2000 Z. z.

Vyhláška FMŽP, MŽP ČR a SKŽP č. 378/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška FMTIR č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. bola zrušená poslednou novelou stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. a čiastočne nahradená vyhláškou č. 453/2000 Z. z..

Výnos ČSKAE č. 6/1981, o skúšaní zariadení na prepravu a ukladanie rádioaktívnych materiálov bol zrušený a nahradený Vyhláškou ÚJD č. 284/1999 Z. z..

Bezpečnostné návody ÚJD :

BNS   I.4.1/1999

Kritérium jednoduchej poruchy

BNS  II.5.1/1999

Zváranie jadrových zariadení. Základné požiadavky a pravidlá

BNS  II.5.2/1999

Kontrola zvárania a kvality zvarových spojov jadrových zariadení

BNS  II.5.3/1999

Zváracie materiály na zváranie jadrových zariadení. Technické požiadavky a pravidlá výberu

BNS   I.9.1/1999

Bezpečnosť jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky

BNS III.4.1/2000

Požiadavky na vydanie súhlasu ÚJD na používanie paliva v reaktoroch VVER-440

BNS III.4.3/2000

Požiadavky na hodnotenie palivových zavážok

BNS   I.2.6/2000

Požiadavky ÚJD na kapitolu č. 4 bezpečnostnej správy „Návrh aktívnej zóny“

BNS I.11.2/1999

Požiadavky na vypracovávanie bezpečnostných analýz pre procesy abnormálnej prevádzky so zlyhaním automatickej ochrany reaktora

BNS  II.3.1/2000

Hodnotenie prípustnosti defektov zisťovaných pri prevádzkových kontrolách vybraných zariadení jadrových zariadení

BNS   I.4.1/1999

Single failure criterion

BNS  II.5.1/1999

Welding at nuclear power installations (NPI).  Basic requirements and rules

BNS  II.5.2/1999

Supervision of the welding quality at NPI.  Requirements

BNS  II.5.3/1999

Requirements on welding additives at NPI

BNS   I.9.1/1999

Safety of nuclear facilities during decommissioning

BNS III.4.1/2000

Requirements on UJD SR permit issue for fuel use in VVER 440 reactors

BNS III.4.3/2000

Requirements on assessment of fuel loading for VVER 440 reactors

BNS   I.2.6/2000

UJD SR requirements on chapter 4 of Safety analysis report “Core design”

BNS I.11.2/1999

Requirements for performance of safety analyses for ATWS

BNS  II.3.1/2001

Evaluation of acceptability of faults detected during the operation inspection of nuclear installation selected equipmentPredchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola