Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.1.2 TECHNICKO EKONOMICKÉ UKAZOVATELE


V tejto časti sú niektoré technicko - ekonomické ukazovatele prevádzkovaných blokov JE Bohunice a JE Mochovce.

KOEFICIENT POHOTOVOSTI

Koeficient pohotovosti (Unit Capability Factor -UCF) je ukazovateľ WANO a vyjadruje percentuálny pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie na bloku a energie, ktorú je blok schopný v danom časovom období vyrobiť, zohľadňujúc vonkajšie obmedzujúce vplyvy (reguláciu výkonu dispečingom a pod.). Nižšie hodnoty koeficientu na 1. a 2. bloku sú spôsobené rozšírenými generálnymi opravami na realizáciu bezpečnostných vylepšení - roky 1996 až 2000 (viď graf 6.1.2.a.) a tabuľka 6.1.2.b.). Pozn.: 1. blok v Mochovciach v roku 1998 bol v skúšobnej prevádzke len cca jeden štvrťrok.

LOAD FACTOR - KOEFICIENT VYUŽITIA


Koeficient využitia zohľadňuje skutočnú dodávku elektrickej energie vo vzťahu k teoreticky možnej dodávke elektrickej energie do energetickej siete, avšak nezohľadňuje vonkajšie obmedzujúce faktory (reguláciu dispečingom a pod.). Na nižšie dosahované úrovne koeficientu využitia blokov v Bohuniciach majú výrazný vplyv požiadavky dispečingu na reguláciu výkonu a rozšírené generálne opravy vplyvom Postupnej rekonštrukcie blokov JE V-1 (viď graf 6.1.2.c.) a tabuľka 6.1.2.d.).

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

V roku 2000 vyrobili bloky v JE Bohunice celkom 10 546 884 MWh, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 1999 (10 513 827 MWh). JE JE Mochovce vyrobila celkom 5 946 691 MWh elektrickej energie. (viď grafy 6.1.2.e.) a 6.1.2.f.).

612.jpg (37708 bytes)

Obr.:6.1.2a.)

 

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

JE V-1 1bl

86,59

85,82

80,23

75,50

66,13

86,38

59,53

JE V-1 2bl

80,70

84,46

74,60

65,0

54,59

68,27

76,31

JE V-2 3bl

84,67

77,07

85,52

88,0

85,46

76,67

88,13

JE V-2 4bl

83,85

87,52

79,15

85,3

85,79

81,67

76,32

JE Mochovce
1 bl.

 

 

 

 

99,6

71,03

89,55

Tabuľka 6.1.2b.)

612c.jpg (38877 bytes)

Obr. 6.1.2c.)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

JE V-1 1bl

0,798

0,770

0,682

0,623

0,584

0,635

0,544

JE V-1 2bl

0,773

0,780

0,699

0,599

0,515

0,637

0,705

JE V- 2 3bl

0,785

0,668

0,787

0,802

0,785

0,691

0,783

JE V-2 4bl

0,781

0,730

0,734

0,765

0,790

0,743

0,679

JE Mochovce
1 bl.

 

 

 

 

0,944

0,670

0,792

JE Mochovce
2 bl.

 

 

 

 

 

 

0,723

Tabuľka 6.1.2d.)

612e.jpg (35256 bytes)

Obr. 6.1.2e.)

612f.jpg (25785 bytes)

Obr. 6.1.2f.)

UKAZOVATELE JZ SE-VYZ ZA ROK 2000 

 

P.č.

 

          Ukazovateľ

Merná

  jednotka

Skutočnosť

1.

Spracovateľské linky

 

 

a)

   množstvo spracovaného koncentrátu JE V-1

m3

120

b)

   množstvo spracovaného koncentrátu JE A-1

m3

0

c)

   množstvo spracovaného chrompiku

m3

3

 

2.

BSC RAO

 

 

a)

lisovanie

t

37,1

b)

cementácia

m3

28,5

c)

spaľovanie - pevné RAO

t

10,3

d)

produkcia VBK

ks

35

 

3.

Množstvo skladovaného vyhoretého paliva

 

 

a)

 palivo VVER

ks

5 382

b)     

 palivo A-1

ks

0


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola