Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení


Po zrealizovaní programov zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1 a JE Mochovce je najdôležitejším dlhodobým programom „Program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2“ (ďalej len Program modernizácie).

Cieľom Programu modernizácie JE V-2 je:

 1. dosiahnutie požadovanej bezpečnosti prevádzky blokov dosiahnutím pravdepodobnostných cieľov podľa odporúčania MAAE (INSAG 3) pre prevádzkované JE,
 2. predĺženie životnosti blokov JE V-2 minimálne na 40 rokov v súlade s plánom rozvoja výrobno-technickej základne SE, a.s.,
 3. zvýšenie výkonu blokov (z rezerv a zvýšením účinnosti bloku).  

Zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti je kontinuálny a dlhodobý proces a niektoré práce modernizácie blokov JE V-2 boli realizované v predchádzajúcich rokoch.

V roku 1994 bol zahájený projekt „Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V-2“. Tento projekt rieši predovšetkým úlohy dané v dokumentoch:  

 • návrhy a odporúčania MAAE na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov V-213 (podľa materiálu EBP WWER-03),
 • úlohy dané v rozhodnutiach ÚJD, predovšetkým v Rozhodnutí č.4/96.  

V roku 1998 sa začal tvoriť Bezpečnostný koncept (BK), po jeho schválení v SE-EBO a na dozorných orgánoch bude rozhodujúcim podkladom pre spracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie „Programu modernizácie JE V-2“. Je vypracovaná 1. časť Bezpečnostného konceptu, ktorej výstupom je vyšpecifikovanie a zhrnutie problémov:

 • bezpečnostných (typických pre bloky VVER-440/V-213), prevádzkových,
 • súvisiacich s predĺžením životnosti a zvýšením účinnosti a výkonu bloku,
 • do úloh modernizácie podľa vzťahu k prevádzkovým systémom a návrh ich riešenia (s posúdením možnosti využitia už realizovaných riešení v JE Mochovce a na JE V-1)

V súčasnosti je ukončený a na ÚJD predložený “Odpočet plnenia doporučení k »Bezpečnostným problémom JE VVER 440, model 213« z dokumentu MAAE EBP-WWER-03 a ich aktuálny stav pre bloky JE V-2 SE-EBO”, ktorú tvoria:

 • zásady a odporúčania pre projektovanie systémov v rámci programu,
 • zhodnotenie rozpracovaných zmien projektu,
 • riešenia jednotlivých problémov na úrovni zadávacej bezpečnostnej správy, technického zadania na projekt,
 • bezpečnostné hodnotenie variantov riešenia,
 • stanovenie priorít pre postupnosť realizácie úloh modernizácie.

V “Odpočte plnenia doporučení k »Bezpečnostným problémom JE VVER 440, model 213« z dokumentu MAAE EBP-WWER-03 a ich aktuálny stav pre bloky JE V-2 SE-EBO” sú zahrnuté aj nové požiadavky ÚJD z Rozhodnutia č. 214/2000, v ktorom ÚJD ukladá vypracovať zadania - projekty na jednotlivé bezpečnostné opatrenia, ďalej zrealizovať opatrenia bezp. kategórie č. III do r.2004, opatrenia bezp. kategórie č. II do r. 2006 a ostatné opatrenia z Bezpečnostného konceptu do r. 2008. Predložením uvedeného dokumentu SE, a.s. splnili zásadné požiadavky z Rozhodnutia č. 214/2000.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola