Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.3.6 Tvorba RAO


Množstvo produkovaných tuhých a kvapalných rádioaktívnych odpadov je monitorované s cieľom znižovania ich produkcie. Znižovanie objemu odpadov zníži nároky na ich skladovanie, dopravu a uloženie a ich vplyv na životné prostredie.

Na obr. 5.3.9 a 5.3.10 sú znázornené množstvá vyprodukovaných RAO v SE-EBO.

Vzhľadom na to, že tuhé RAO vznikajúce v JZ SE, a.s. nie sú zatiaľ spracovávané do finálnej formy ani transportované mimo lokalitu, ukazovateľ zahŕňa objem všetkých tuhých RAO, ktoré vznikli v príslušnom JZ za sledované obdobie. U kvapalných RAO je evidovaný celkový objem v m3, ktoré vznikli v prevádzke blokov jadrovej elektrárne za určité obdobie prepočítaný na zahustenie 120 g/l. Ako vidieť z grafov, na JE V-1 došlo v rokoch 1999 a 2000 k stabilizácii tvorby tak pevných ako aj kvapalných RAO. Produkciu pevných RAO na JE V-1 značne ovplyvnili prebiehajúce práce počas postupnej rekonštrukcie. V rokoch 1999 a 2000 došlo k poklesu produkcie pevných ako aj kvapalných RAO na JE V-2. Výsledky sú odrazom systematického prístupu pri práci s RAO popísaného v smernici QA „Minimalizácia tvorby RAO“.  

539_10.jpg (46555 bytes)

         
Obr. 5.3.9 Tvorba pevných RAO v Bohuniciach

Obr. 5.3.10 Tvorba kvapalných RAO v Bohuniciach

 

V Mochovciach sa pevné odpady organizovane skladajú v sklade pevných RAO do oceľových ohradových paliet. Celková skladovacia kapacita je 640 paliet. K 31.12.2000 bolo zaplnených 190 paliet odpadom, čo je 28 % skladovacej kapacity.  

SE-EMO

1998

1999

2000

Spolu

Tvorba pevných RAO (kg)

4180

3975

3606

11 761


Tabuľka 5.3.2

Celková skladovacia kapacita 4 nádrží aktívneho koncentrátu je 2200 m3. V minulom roku bolo vyprodukovaných celkom 279 m3 aktívneho koncentrátu. Za tri roky prevádzky je jedna nádrž (550 m3) zaplnená a v ďalšej nádrži je 343 m3 koncentrátu.  

SE-EMO

1998

1999

2000

Spolu

Tvorba kvapalných RAO (m3)

278

337

279

894


Tabuľka 5.3.3

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola