Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku


Limity a podmienky pre prevádzku (LaP) boli vyžadované už bývalou ČSKAE ako súčasť bezpečnostnej správy. Na všetky jadrové zariadenia v SR existujú LaP, ktorých formát a obsah sleduje návody MAAE a US NRC. U každej limitnej podmienky je uvedený:

 • Cieľ limitnej podmienky
 • Znenie limitnej podmienky
 • Platnosť limitnej podmienky(pre aký režim jadrového zariadenia platí)
 • Činnosť prevádzkového personálu v prípade, ak limitná podmienka nie je splnená
 • Požiadavky na kontrolu - určujú frekvenciu, typ a rozsah kontrol a skúšok systémov a zariadení  

Pre bloky V - 1 boli vydané LaP pred uvedením do prevádzky v roku 1978, pričom ich posúdenie bolo vykonané rôznymi výskumnými ústavmi, medzi iným aj VÚJE. V polovici osemdesiatych rokov boli LaP pre bloky VVER - 440/230 revidované podľa návodu MAAE (50 - SG - O3), pričom bol využitý formát spoločnosti Westinghouse a návody US NRC pre bloky PWR. Po schválení dozorným orgánom vstúpili do platnosti v roku 1988.

Od roku 1995 boli LaP pre prevádzku blokov V - 1 novelizované na tri samostatné dokumenty (obsah a forma sleduje návody MAAE a US NRC):  

 • Limity a podmienky pre prevádzku 1. bloku JE V - 1
 • Limity a podmienky pre prevádzku 2. bloku JE V - 1
 • Limity a podmienky pre prevádzku medziskladu vyhoretého paliva  

V januári 2001 bola vypracovaná novelizácia LaP, ktorá je súčasťou Bezpečnostnej správy po postupnej rekonštrukcii. Dokumenty boli predložené na posúdenie ÚJD.


Na blokoch V - 2 sú LaP spracované vo forme a obsahu vychádzajúceho z návodu MAAE (50 - SG - O3) a návodu US NRC (pre bloky PWR) už od uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky. V marci 1998 boli vydané novelizované LaP rozdelené na dva samostatné dokumenty:  

 • Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku JE V-2
 • Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku JE V-2  

Novelizované LaP boli v priebehu rokov 1998 a 1999 posudzované dozorným orgánom a boli schválené predpísanými pravidlami.

Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JE Mochovce boli vypracované a posudzované v rámci Predprevádzkovej bezpečnostnej správy. ÚJD predložený návrh LaP v apríli 1998 schválil. LaP vychádzajú z návodov MAAE a US NRC. Po formálnej stránke majú LaP rovnakú štruktúru ako LaP pre prevádzku blokov EBO, pričom po vecnej stránke sú doplnené o limitné podmienky, ktoré vychádzajú zo špecifík projektového riešenia JE Mochovce. V rokoch 1999 a 2000 bol dokument novelizovaný. Dokument bol rozdelený na dva samostatné dokumenty:

 • Limity a podmienky bezpečnej prevádzky 1.bloku JE Mochovce
 • Limity a podmienky bezpečnej prevádzky 2.bloku JE EMO  

Limity a podmienky pre prevádzku medziskladu vyhoretého paliva (MSVP) boli spracované v súlade s Bezpečnostnou správou. LaP boli organizačne od začiatku uskladňovania vyhoretého paliva do roku 1995 začlenené do LaP pre prevádzku blokov JE V - 1. V januári 1998 boli LaP prevádzkovateľom novelizované, ÚJD posúdené a v júli 1998 schválené na dobu vykonania rekonštrukcie MSVP do januára 2000. Po vykonanej rekonštrukcii boli spracované nové LaP ako súčasť Bezpečnostnej správy po vykonanej rekonštrukcii. LaP boli spracované v zmysle návodov MAAE a US NRC, boli ÚJD posúdené a v januári 2000 schválené.

Limity a podmienky pre prevádzku Republikového úložiska RAO (RÚ RAO) sú spracované ako súčasť Bezpečnostnej správy Po formálnej stránke majú štruktúru v súlade s návodmi MAAE a US NRC. Boli posúdené ÚJD a v júli 1999 schválené.

Limity a podmienky pre prevádzku Bohunického spracovateľského centra RAO boli spracované ako súčasť Bezpečnostnej správy. Vychádzajú z návodov MAAE a US NRC. LaP sú naviazané na limity a podmienky pre prevádzku RÚ RAO. Po formálnej stránke sú spracované v súlade s LaP pre ostatné jadrové zariadenia SR. LaP boli posúdené ÚJD a v júli 2000 schválené.

Stav plnenia limitov a podmienok je priebežne sledovaný obslužným personálom a denne technickým podporným personálom.

Pred prechodom bloku do režimu s nižším poradovým číslom je obslužný personál povinný preveriť možnosť prechodu na základe kontrolných listov, ktoré sú súčasťou prevádzkovej dokumentácie. Kontrolou sa overuje splnenie všetkých limitov a podmienok platných pre koncový režim prechodu. Až po preverení plnenia všetkých LaP dáva zmenový inžinier súhlas na tento prechod.

Povinnosť jednotlivých zodpovedných zamestnancov resp. útvarov prevádzkovateľa informovať dozorné orgány o vzniku situácie „Porušené LaP“ je uvedená v LaP ako aj v smernici zabezpečenia kvality „Riešenie udalostí na jadrových zariadeniach“, kde sú v zásade tri úrovne hlásenia:  

 • Do 8 hodín je dozorný orgán telefonicky informovaný slúžiacim zmenovým inžinierom
 • Do 72 hodín je povinný prevádzkovateľ poslať dozoru predbežnú správu o udalosti
 • Do 30 dní je prevádzkovateľ povinný podať správu o porušení LaP spolu s rozborom prerokovaným poruchovou komisiou.  

V prípade vzniku potreby úpravy v LaP je vypracovaný dodatok k predpisu s príslušným zdôvodnením a táto zmena nadobúda platnosť až po schválení dozorným orgánom. Odbory dozoru nad jadrovou bezpečnosťou prevádzkovateľa periodicky štvrťročne a ročne vypracovávajú správu o stave jadrovej bezpečnosti, ktorú predkladajú vedeniu elektrární. Časťou správy je aj vyhodnocovanie celej oblasti LaP. Ukazovateľmi sú počet zmien v LaP, povolené čerpanie doby plynúcich nesplnených limitných podmienok, doba nepohotovosti bezpečnostných systémov a prípadné narušenia LaP.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola